International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 2 Page(s): 130-137
Akut Myeloid Lösemili Hastalarda İmatinib Post-İndüksiyon Sonrası İmatinib Tedavisi: Vaka Serisinde Kısıtlı Etki

Patrick BRUECK1, Oliver G. OTTMANN2, Elizabeth RAMOS-LOPEZ3, Dieter HOELZER4, Angelika BOEHME4, Mathias RUMMEL1

1University of Giessen, Medical Clinic for Hematology and Medical Oncology, Giessen, GERMANY
2University of Frankfurt, Department of Medicine, Hematology and Oncology, University of Frankfurt, GERMANY
3University of Frankfurt, Department of Medicine, Endocrinology and Diabetes, GERMANY
4Oncologikum, Frankfurt a. M., GERMANY

Keywords: İmatinib mesilat, Akut myeloid lösemi, Post indüksiyon tedavisi, Yaşlı hasta
Akut myeloid lösemili (AML) yafllı hastalar komorbidite nedeniyle sıklıkla yoğun kemoterapi alamazlar. Bu retrospektif çalıŞmamızda düŞük doz cytarabine indüksiyonu alan yaŞlı AML’li hastalar değerlendirilmiŞtir. Kemik iliğindeki blastların en az %25’i c-kit pozitif olan onbir hastaya indüksiyon sonrası imatinib verilirken 7 hasta kontrol grubu olarak alındı. İmatinib grubunda hematolojik cevap hafifçe daha üstündü ve c-kit ekspresyonu ile imatinib cevabı arasında iliŞki saptanmadı. Sağ kalım, imatinib grubunda daha uzundu, bunun kısmen kontrol grubunda iki erken ölüme bağlı olduğu düŞünüldü. Buna göre, citarabine indüksiyonundan sonra imatinib, standart kemoterapi alamayan yaŞlı AML’li hastalarda uygun görülmektedir. Imatinib’e cevap verenler bu toksisitesi düŞük tedaviden çok az yarar gördüler ve cevabı öngörecek herhangi bir belirteç gösterilemedi.