International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 2 Page(s): 117-123
Meme Kanserli Kadınların Retrospektif Analizi: Batı Karadeniz Bölgesi Tek Merkez Onkoloji Klinik Verileri

Huseyin ENGIN1, Faruk SAYLIK2, Cemil BILIR1

1Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Oncology, Zonguldak, TURKEY
2Bulent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Zonguldak, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Kadın, Prognoz, Sağkalım
Meme kanseri tüm dünyada kadınlardaki en sık kanser türü olup kadın kanserlerinin %30’nu oluşturur ve kadınlarda kansere bağlı en sık ölüm nedenidir. Bulen Ecevit Üniversitesi Onkoloji Bölümü Batı Karadenizdeki tek kanser merkezidir. 2000 ila 2010 yılları arasında kadınlarda meme kanserini retrospektif olarak araştırdık. Çalışmamızdaki populasyonun ortalam yaşı 49.90 ± 12 ’di ve ortalama takip süresi 4 ± 2 yıldı.Hastaların yaşa göre dağılımında %25’ini 40 yaş ve altı, %32’sini 40-50 yaş arası oluşturmaktayken kalan %43’de 50 yaş ve üzeri hastalar oluşturmaktaydı.En sık görülen kanser tipi 312 hastada saptanan invazif duktal karsinomdu (%80). Hastaların prognozuna baktığımızda; 309 hasta(%80) hastalıksız sağkalımda, 66 hastada (%17) progresyon, 7 hastada (%1,8) local nüks ve 15 hastada (%3,8) ölüm görüldü. Meme kanseri Batı Karadeniz bölgesindeki kadınlarda en sık görülen solid organ tümörlerden olup prognostik faktörler ve ileri evre hastalığı olanlardada uzun yaşam beklentisi açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Hormonal pozitiflik ve tedavi uyumu bu duruma en önemli katkıyı sağlamaktaydı.