International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 2 Page(s): 088-096
Nöroblastomlu Hastalarda Sfingozin 1-Fosfat Reseptör 4 Gen Ekspresyonunun Davranışı

Sema YILMAZ1, Can ACIPAYAM2, Fatih ERBEY3, Gulay SEZGIN2, Ibrahim BAYRAM2, Yasemin TUCCAR4, Nihal INANDIKLIOGLU5, Atila TANYELI2

1Samsun Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology/Oncology, and Bone Marrow Transplantation Unit, Samsun, TURKEY
2Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology/Oncology and Bone Marrow Transplantation Unit, Adana, TURKEY
3Medical Park Bahcelievler Medical Faculty, Department of Pediatric Hematology/Oncology and Bone Marrow Transplantation Unit, Istanbul, TURKEY
4Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology, Adana, TURKEY
5Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Adana, TURKEY

Keywords: Nöroblastom, Sfingozin 1-fosfat, Apoptozis, Kanser, Çocuklar
Çalışmamızda nöroblastom tanılı hastalarda hücresel migrasyon ve apoptozisi önleyen sfingozin 1-fosfat reseptör 4 (S1P4) araştırıldı. Çalışma 37 nöroblastom hastalarını ve 25 sağlıklı çocukları içeriyordu. RNA izolasyonundan sonra cDNA oluşturuldu ve hastaların S1P4 gen ekspresyon seviyeleri ölçüldü. Ortalama±standart sapma olarak belirtilen S1P4 gen ekspresyon seviyeleri çalışma grubunda yüksekti. Sağlıklı çocuklar (0.0366±0.0238) ile nöroblastom tanılı hastalar (0.0387±0.0647) arasındaki fark S1P4 gen ekspresyon seviyeleri açısından istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.028). Henüz kemoterapi verilmemiş hastalar ile kemoterapisi çoktan tamamlanmış hastalar arasında belirgin fark yoktu (p=0.886). İdame tedavisi alan hastalarda azalmış S1P4 gen ekspresyon seviyeleri (0.0188±0.0069) görülürken, kemoterapisi tamamlanmış hastaların yükselmiş S1P4 gen ekspresyon seviyeleri (0.0322±0.0303) vardı. Fark anlamlıydı (p= 0.048). Kemoterapi başlanmadan ölçülen S1P4 gen ekspresyon seviyeleri (0.0310±0.0201) idame tedavisinde olanlardan (0.0188±0.0069) yüksek olmasına rağmen, fark anlamlı değildi (p= 0.158). Yüksek S1P4 gen ekspresyon seviyeleri nöroblastomlu hastalarda belirgindi. İdame fazında S1P4 gen ekspresyon seviyelerinin baskılanması ve kemoterapisiz takip edilmede tekrar yükselmesi kemoterapinin hücre migrasyonunun ve/veya apoptozisin indüksiyonunun azalmasına neden olabileceğini akla getirebilir. Kanser vakalarında S1P4’ün tümör progresyonu üzerindeki etkisi ve kemoterapi ile ilişkisi araştırılmalıdır.