International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 2 Page(s): 079-087
Sıçanlarda Radyasyonun İndüklediği Oksidatif Strese Karşı Arı Sütünün Koruyucu Rolü

Yasemin B. CIHAN1, Ahmet OZTURK2, Suleyman S. GOKALP3

1Kayseri Traning and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, TURKEY
2Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, TURKEY
3Kayseri Training and Research Hospital, Department of Biochemistry, Kayseri, TURKEY

Keywords: Radyoterapi, Arı sütü, Sıçan, Karaciğer, Akciğer, Protektör
Bu araştırmada, tüm vücut ışınlaması yapılan sıçanlarda arı sütünün akciğer ve karaciğer hasarına karşı koruyucu rolü olup olmadığı belirlenmeye çalışıldı. Her birinde 16 adet erişkin, erkek Sprague Dawley sıçan bulunan 6 grup bu çalışmaya dâhil edildi; Grup 1: kontrol grubu (K), grup 2: sadece radyasyon uygulanan (RT), Grup 3: radyasyon ile birlikte 25 mg/kg/gün arı sütü verilen (RT+AS25), Grup 4: radyasyon ile birlikte 50 mg/kg/gün arı sütü verilen (IR+AS50), Grup 5: sadece 25 mg/kg/gün arı sütü verilen (AS25) ve Grup 6: sadece 50 mg/kg/gün arı sütü (AS50) verilen grup olarak belirlendi. Arı sütü sıçanlara ışınlamadan 10 gün önce ve sonra günde bir defa gavajla verildi. Onuncu günde sıçanlara, tek fraksiyonda ve doz 6 Gy olacak şekilde tüm vücut ışınlaması yapıldı. Sıçanların yarısı ışınlamadan 24 saat sonra, kalan yarısı ise 10. günde eter anestezisi altında iken kan örnekleri alındıktan sonra sakrifiye edildi; karaciğer ve akciğer doku örnekleri alındı. Kanda biyokimyasal analiz (alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), gamma glutamin transpeptitaz (GGT), total kolesterol ve trigliserit); akciğer ve karaciğer dokusunda malondialdehit (MDA), katalaz (CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve superoksit dismutazın (SOD) analizleri yapıldı. RT grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında AST, ALT, kolesterol, trigliserit ve akciğer ve karaciğer dokusundaki MDA seviyesinde istatistiksel anlamlı artış; akciğer ve karaciğer dokusundaki CAT, SOD ve GSH-Px aktivitesinde anlamlı düşme gözlendi (p< 0.001).


RT ile birlikte arı sütü verilen gruplarda antioksidan aktivitelerde artış; biyokimyasal paremetrelerde ve MDA’da anlamlı düşme görüldü. Tedavi öncesi ve sonrası verilen arı sütünün, tedavi öncesi verilen gruba göre daha etkili olduğu görüldü. Bu araştırma sonucuna göre arı sütünün tüm vücut ışınlaması yapılan sıçanlarda akciğer ve karaciğer hasarına karşı koruyucu rolü olduğu görüldü.