International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 2 Page(s): 073-078
Antrasiklin Temelli Kemoterapi ile Birlikte Rituksimab Tedavisi Alan Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Olgularında Fascin Ekspresyonunun Klinik Önemi Var mı?

Nazım E. KOCER1, Fatih KOSE2, Fazilet KAYASELCUK1, Ayberk BESEN3, Huseyin MERTSOYLU3, Ozgur OZYILKAN3, Ilhan TUNCER1

1Baskent University Adana Research and Medical Center, Department of Pathology, Adana, TURKEY
2Sanliurfa Research and Education Hospital, Department of Oncology, Sanliurfa, TURKEY
3Baskent University Adana Research and Medical Center, Department of Medical Oncology, Adana, TURKEY

Keywords: Fascin, Non-Hodgkin lenfoma, Prognoz
Fascin, lenfoid dokunun dendritik hücreleri tarafından eksprese edilen, aktin paketleyici bir proteindir. Klasik Hodgkin lenfomaların neoplastik hücrelerinin, anaplastik lenfomaların yaklaşık yarısının ve diffüz büyük B-hücreli lenfomaların bir kısmının da fascin eksprese ettiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizolon ile birlikte rituksimab (R-CHOP) tedavisi alan CD20 pozitif diffüz büyük B-hücreli lenfomalı (DBBHL) hastalarda fascin ekspresyonunun klinik önemi olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmaya dahil edilen 55 hastaya ait tümör örneklerinin 34’ünde immünhistokimyasal yöntemle fascin pozitifliği saptandı. Otuzdört vakanın 16’sındaki pozitiflik yaygın ve kuvvetli idi. İstatistiksel değerlendirmede fascin ekspresyonu ile toplam yaşam süresi, hastalıksız yaşam süresi, cinsiyet, hastalığın evresi, kemoterapiye yanıt, bulky hastalık olup olmaması, ekstranodal tutulum ve enternasyonal prognostik indeks (IPI) skoru arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Çalışmada R-CHOP tedavisi alan DBBHL’lı hastalarda fascin ekspresyonun prognostik önemi olduğuna dair bulgu saptanmamıştır. Farklı benign ve malign lenfoid antitelerde fascin ekspresyonunda bildirilen değişiklikler ve aynı hastalığa sahip hastalarda saptanan ekspresyon farklılıkları, prognostik önemi olmasa da, fascin üzerine yapılacak çalışmaların lenfomaların tümör biyolojisini daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşündürmektedir.