International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 1 Page(s): 028-033
Geriatrik Popülasyonda Kanser Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi

Fatma P. TURKOZ1, Saadet TOKLUOGLU1, Ayse G. DURNALI1, Arife ULAS1, Erkan ARPACI1, Tarkan YETISYIGIT1, Gokhan CELENKOGLU1, Necati ALKIS1

Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of 1. Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Kanser, Yaşlı, Geriatri
Yaşam süresinin uzaması ve kanser insidansının yaşla birlikte artması, gelecekte yaşlı kanser popülasyonunun büyümesi ile sonuçlanacaktır. 70 yaş ve üzeri hastalarda kanser epidemiyoloji çalışmaları literatürde çok nadir olup, veriler yalnızca alt grup analizleri şeklinde sunulmaktadır. Çalışmamızda geriatrik popülasyondaki kanser dağılımı, oranı ve artış hızı araştırıldı. Çalışmamızda Ocak 2005 - Aralık 2009 tarihleri arasında hastanemize başvuran, kanser tanısıyla izlenen 90.472 erişkin hastanın verileri bilgisayardan retrospektif olarak incelendi. Tanı alma yaşı 70 yaş ve üzerinde olan 9682 (%10.7) hastada sosyodemografik özellikler, kanser dağılımı, oranı ve artış hızı analiz edildi. Hastaların 4954’ü erkek (% 51.2), 4728’i kadın (% 48.8); medyan yaş 75 (70-96) yıldı. En sık görülen on kanser tipi meme (% 15.8), prostat (%9.9), kolorektal (%9.6), akciğer (% 9.4), deri (% 6.7), mide (% 6.6), mesane (% 6.3), nonhodgkin lenfoma (%4.7), over (%2.8) ve endometrium (%2.7) olarak bulundu. Yeni kanser vakalarının hem kadın hem de erkeklerde arttığı saptandı (p< 0.001). Gastrointestinal sistem, akciğer, meme, baş-boyun ve deri kanserleri her iki cinste de giderek artış gösterirken (p< 0.001), beyin, jinekolojik ve genitoüriner sistem kanserlerinin yıllar içerisinde istikrarlı bir seyir izlediği gözlendi (p> 0.05). Sonuç olarak, geriatrik popülasyonda kapsamlı bir kanser istatistiği sağlık politikalarında belirleyici olacaktır. Meme, serviks, kolorektal ve prostat kanserleri erken tarama ile mortalitenin azaldığı gösterilen kanserlerdir. Kanser taramaları yaşlılarda da özenle uygulanmalıdır.