International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 1 Page(s): 007-012
Rekürren Jinekolojik Kanser Tedavisinde Kurtarma Amaçlı Stereotaktik Vücut Radyocerrahisi

Gozde YAZICI1, Mustafa CENGIZ1, Gokhan OZYIGIT1, Guler YAVAS2, Ali AYHAN3, Murat GURKAYNAK1, Ferah YILDIZ1

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Selcuk University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Konya, TURKEY
3Baskent University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, TURKEY

Keywords: Cyberknife, Radyoterapi, Rekuren jinekolojik kanser, Kurtarma tedavisi, Stereotaktik radyocerrahi
Lokal- bölgesel yineleme gözlenen jinekolojik kanserli hastalarda ölüm nedeni çoğunlukla bölgesel hastalıktır. Seçilmiş grup hastada pelvik ekzenterasyon kür için tek seçenek olmuştur. Bu çalışmanın amacı stereotaktik vücut radyocerrahisinin (SVRC) reküren jinekolojik kanserli hastalarda etkinliğini araştırmaktır. SVRC ile tedavi edilen 16 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların büyük çoğunluğunun tanısı serviks kanseridir. On bir hastanın ilk tedavisinde postoperatif ya da küratif radyoterapi uygulanmıştır. SVRC ile reçete edilen doz 15- 45 Gy’ dir (ortalama 26.6 Gy) ve 3-5 fraksiyonda uygulanmıştır. Daha önce radyoterapi uygulanmayan hastalara eksternal tedavi SVRC öncesinde uygulanmıştır. Ortanca takip 12 aydır (3- 36 ay). Altı hastada (%37.5) radyolojik olarak tam cevap elde edilmiştir. Altı hastada parsiyel cevap (%37.5) ve iki hastada stabil hastalık (%12.5) gözlenmiştir. Bir ve 2 yıllık genel sağ kalım oranları sırası ile % 60.3 ve % 40.2’ dir. Progresyonsuz sağ kalım % 59’ dur. Tam cevap alınan hastaların tamamı ortanca 20 aylık takipte hastalıksız hayattadır. SVRC yüksek lokal kontrol oranları ve nispeten düşük komplikasyon yüzdesi ile reküren jinekolojik kanserli hastalarda seçilmiş bir grupta iyi bir tedavi seçeneğidir.