International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 1 Page(s): 013-019
Baş Boyun Kanserlerinde, Yaş Metastatik Lenf Nodu Büyüklüğünü Etkiliyor mu?

Nilda SUSLU1, A. Sefik HOSAL1, Yesim G.G. TEZEL2, Bülent SOZERI1, İbrahim GULLU3, Anıl DOLGUN4

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, TURKEY
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, TURKEY
3Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, TURKEY
4Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Bioistatistics, Ankara, TURKEY

Keywords: Baş boyun kanseri, Skuamöz hücreli kanser, Lenf nodu, Metastaz, Yaş, İmmünite
Bu çalışmanın amacı, baş boyun skuamöz hücreli kanserinde, ileri yaşın metastatik lenf nodu büyüklüğü üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktır. 180 baş boyun kanserli ve metastatik lenf nodu tespit edilen hastalarda, en büyük metastatik lenf nodunun çapı (BLN), lenf nodu içerisinde metastatik tümör odağının çapı (TO) ve tümör tarafından tutulmamış kısmın tüm lenf noduna hacim yüzdesi (NAY) hesaplanmıştır. Hastalar 65 yaş altı (grup 1) ve üstü (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup incelenerek, yaş ile BLN, TO ve NAY değerleri arasında korelasyon olup olmadığı analiz edilmiştir. Tüm çalışma grubunda, BLN ve TO değerleri sırasıyla 17 mm and 15 mm idi. Yaş ile BLN ve TO arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (r= 0.039, P= 0.64, ve r= 0.055 and P= 0.54, sırasıyla). Ekstrakapsüler yayılım (EKY), grup 1’deki hastaların %50.4’ünde; grup 2’deki hastaların %57.6’sında tespit edildi. EKY, grup 2’deki hastalarda daha sıklıkla gözlenmesine rağmen, her iki grup arasında BLN, TO ve NAY açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (P> 0.05). Sonuç olarak, Baş boyun kanserli hastalarda, yaşın metastatik lenf nodu büyüklüğünü etkilemediği ortaya konmuştur.