International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 233-238
Postoperatif Kemoradyoterapi Uygulanan mide Kanserli Olgularda D1 ya da “D1’den fazla” Diseksiyon Uygulanmasının Prognoz Üzerinde Retrospektif Değerlendirilmesi

Ugur SELEK*1, Faruk ZORLU1, Gokhan OZYIGIT1, Pervin HURMUZ1, Suayib YALCIN1, Mustafa CENGIZ1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2* Current affiliation: M.D. Anderson Cancer Center, Department of Radiation Oncology, Houston, TX, U.S.A
3Koc University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Mide kanseri, Radyoterapi, Kemoradyoterapi, Nodal diseksiyon, Kemoterapi
Bu retrospektif çalışmamızda postoperatif kemoradyoterapi uygulanan mide kanserli olgularda D1 ya da “D1’den fazla” diseksiyon uygulanmasının prognoz üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Postoperatif kemoradyoterapi uygulanmış 65 mide kanserli olgu değerlendirilmiştir. Total ya da subtotal gastrektomi yapılırken ≥10 lenf nodu diseksiyonu uygulanmış, planlı splenektomi ve pankreatektomi yapılmamış olgular çalışmaya alınmıştır.

Nodal diseksiyon Japon Araştırma Derneği kriterlerine göre gruplanmıştır; D1: N1 istasyonlar (1-6) ve “D1’den fazla”: ek olarak diğer istasyonların (7-9) diseksiyonu. Ortanca izlem süresi 30 aydır. 32 olgu total ve 33 olgu subtotal gastrektomilidir. D1 nodal diseksiyon 36 (%55.4) ve “D1’den fazla” 29 (%44.6) olguya uygulanmıştır. İki yıllık genel, lokal rekürenssiz, uzak metastazsız ve hastalıksız sağkalım oranları sırasıyla %83.3, %89.9, %68.4, %62.5 olarak tespit edilmiştir. İki yıllık uzak metastazsız sağkalımın D1 için %55 ve “D1’den fazla” için %88.5 (p= 0.06) olduğu izlenmiştir. Genel sağkalım “D1’den fazla” grupta istatistiksel olarak daha uzun bulunmuştur (İki yıllık sağkalım, D1: %72.3 ve “D1’den fazla”: %96, p= 0.05). Ayrıca, hastalık spesifik sağkalım oranları “D1’den fazla” grupta istatistiksel olarak daha uzun bulunmuştur (İki yıllık sağkalım, D1: %72.3 ve “D1’den fazla”: %100, p= 0.02). Ne erken ne geç grad 3-4 toksisite izlenmemiştir. Bu postoperatif eş zamanlı kemoradyoterapi uygulanmış retrospektif kohortta “D1’den fazla” nodal diseksiyon yapılmasının, D1 diseksiyon uygulanmış olgulara göre artmış bir toksisite oluşturmadan sağkalım katkısı olduğu izlenmiştir.