International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 4 Page(s): 227-232
Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomalı Hastaların Özellikleri ve Sonuçları: Tek Bir Merkez Deneyimi ve Literatür Özeti

Serdal KORKMAZ1, Mehmet SENCAN1, Unal OZUM2, Ozen KARADAG2

1Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Sivas, TURKEY
2Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Sivas, TURKEY

Keywords: Primer santral sinir sistemi lenfoması, Metotrexate, Radyoterapi, Tüm sağkalım
Bu retrospektif çalışma bölümümüzdeki primer santral sinir sistemi lenfoma (PSSSL) vakalarının klinik ve patolojik özelliklerini ve sonuçlarını özetlemek için dizayn edildi. Ağustos 2010 ile Aralık 2011 tarihleri arasında, bölümümüzde PSSSL tanısı almış hastalar değerlendirildi. Bu zaman aralığında totalde 5 hasta PSSSL tanısı almıştır. En sık tutulan bölge parieto-oksipital lob idi. En sık histolojik tip diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) idi. Hastaların dördü 3.0 g/m2 intravenöz metotrexate (MTX) ve eş zamanlı intraventriküler 15 mg MTX ile ve bir hasta da radyoterapi (RT) ile tedavi edildi. Ortanca tüm sağkalım 8 ay (minimum: 1 ay, maximum: 15 ay) ve ortalama tüm sağkalım 8.4 ± 5.41 ay idi. Daha önceki çalışmalarda bahsedildiği üzere MTX tabanlı kemoterapi rejimleri bu hasta grubunda halen en etkili tedavi şeklidir.