International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 1 Page(s): 032-037
MALİGN GLİAL TÜMÖRDE EKSTRANÖRAL İLERİ YAYILIM

YAVUZ DİZDAR1, VAKUR OLGAÇ1

İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi BD

Keywords: glioblastoma, ekstranöral metastaz
Primer intrakraniyel tümörlerde ekstranöral metastaz seyrektir (%0.05). Glioblastoma ekstranöral metastaz yapan tümörlerin yaklaşık %45'ini oluşturmaktadır. En sık akciğer, lenf nodu, kemik, karaciğer ve plevraya metastaz yapmaktadır. Yirmialtı yaşında erkek hasta nisan 1992 tarihinde sol pariyetal yer kaplayan lezyon nedeniyle opere edildi. Altı ay sonraki kranium tomografisinde görülen 18x6 mm boyutlarındaki kitleden biyopsiyi takiben subtotal eksizyon yapıldı ve postoperatif radyoterapi (60 Gy) uygulandı. Dokuz ay sonra boynun her iki yanında beliren lenfadenomegalilerin biyopsi ile glioblastom metastazı olduğu saptandı. Yanısıra sağ göğüs duvarındaki kitleden yapılan iğne aspirasyon biyopsisi de glioblastom metastazı olarak değerlendirildi. Bu arada lokal kontrol için yapılan kranyum tomografisinde nüks saptandı. Hastanın çekilen toraks tomografisinde sağ ve sol göğüs duvarında kistik karakterli kitle, plevral efüzyon, dorsal 8. vertebrada destrüksiyon, sol akciğer parankim metastazı ve minimal asit görüldü. Malign glial tümörlerde bildirilen metastaz yerleri dışındaki bölgelere yayılım olması nedeniyle hastanın geçirmiş olduğu operasyonlar ve biyopsilere ait bütün patolojik materyalleri yeniden değerlendirildi ve malign glial tümör tanısı doğrulandı. Hastalığın kısa zamanda hızla disemine olmasına karşın hastanın genel durumunda buna paralel bir bozulma olmadı.