International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 3 Page(s): 170-180
Kemoterapi Alan Jinekolojik Kanserli Hastaların Bakım Verici Ailelerinde Zorlanma ve Umutsuzluk

Gul PINAR1, Tevfik PINAR1, Ali AYHAN1

1Yildirim Beyazit University Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Ankara, TURKEY
2Kirikkale University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Kirikkale, TURKEY
3Baskent University Faculty of Medicine, Department of of Obstetrics and Gynecology, Ankara, TURKEY

Keywords: Aile bakımverici, Bak›mvericide zorlanma, Umutsuzluk, Jinekolojik kanser, Kemoterapi
Bu çalışma jinekolojik kanserli hastaların bakım vericilerinde zorlanma ile umutsuzluk düzeylerini ve hasta semptomları ile ilişkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma Mayıs-Aralık 2010 tarihleri arasında tanımlayıcı, kesitsel ve korelasyon araştırması olarak planlanmıştır. Örneklemi 338 jinekolojik kanserli birey ve bakım vericileri oluşturmuştur. Çalışmanın sonucunda jinekolojik kanserli birey ve bakım vericilerin umutsuzluk ve zorlanma açısından risk altında oldukları belirlenmiştir. Umutsuzluk ve zorlanma arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki saptanmıştır (r= 0.23, p< 0.004). Hastalar kemoterapiye bağlı olarak mukozit, güçsüzlük, saç kaybı ve bulantı gibi çeşitli sorunlar yaşamışlardır. Bakım vericilerin umutsuzluk ve zorlanma yaşamalarını etkileyen belirleyiciler; yaş, cinsiyet, eğitim, gelir seviyesi, çocuk sahibi olma, bakım vericiliğin süresi, günlük bakım saati, hastasının tanısı, hastalığın evresi, yaşadığı semptomlar, tanı aldığı süre, kemoterapi siklusu, kişisel ve sosyal destek kaynakları, hastalık hakkında bilgi sahibi olma ve bakım vericinin diğer sorumluluklarının varlığı gibi durumlardır (p< 0.05). Bu çalışmanın onkolog, onkoloji hemşiresi ve ruh sağlığı çalışanlarına bakım vericilerde zorlanma ve umutsuzluk düzeyleri hakkında bilgi sağlayacağını ümit ediyoruz. Çalışmanın bulguları daha sonraki çalışmalara temel oluşturacaktır.