International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 3 Page(s): 147-155
Non-Mastektomize Sol Meme Kanseri Radyoterapisinde Aktif Nefes Kontrolü-Orta Derin İnspirasyonda Nefes Tutma Kullanımının Rolü: Dozimetrik Bir Değerlendirme

Omer SAGER1, Murat BEYZADEOGLU1, Ferrat DINCOGLAN1, Kaan OYSUL1, Yelda ELCIM KAHYA1, Hakan GAMSIZ1, Bora UYSAL1, Selçuk DEMIRAL1, Bahar DIRICAN1, Serdar SURENKOK1

Department of Radiation Oncology; Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

Keywords: Meme kanseri, Meme koruyucu cerrahi, Radyoterapi, Aktif nefes kontrolü, Nefes tutma
Bu çalışmanın amacı erken evre sol meme kanseri radyoterapisinde aktif nefes kontrolü-orta derin inspirasyonda nefes tutma tekniğinin dozimetrik olarak değerlendirilmesidir. Ekim 2010 ile Ekim 2011 tarihleri arasında erken evre sol meme kanserli, meme koruyucu cerrahi uygulanmış 25 hastanın, 2 ayrı solunum fazında radyasyon tedavisinin çevre kritik organlara olan etkisinin dozimetrik değerlendirmesine yönelik olarak serbest solunum ve aktif nefes kontrollü tomografik simulasyon planlama görüntüleri alınmış ve her hasta için 2 ayrı tedavi planı oluşlturularak her iki plandan elde edilen kritik organların doz-volüm parametreleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Aktif nefes kontrolü-orta derin inspirasyonda nefes tutma tekniğinin eklenmesiyle kritik organlar olan akciğerler, kalp, sol ön inen arter, karşı meme ve spinal kordun aldığı dozlarda serbest solunuma göre anlamlı azalma saptanmıştır (p<0.001). Erken evre sol meme kanseri radyoterapisinde aktif nefes kontrolü orta derin inspirasyonda nefes tutma tekniğinin kullanılması, tedaviyle ilişkili beklenen morbidite ve mortaliteyi azaltma potansiyeli açısından dozimetrik olarak kritik organ korumasını iyileştirmiştir. Bu solunum manajmanı stratejisi erken evre korunmuş sol meme kanserli hastaların tedavisinde rutin olarak kullanılabilecek umut vadeden bir yöntemdir.