International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 (Special Issue) Page(s): 008-014
Kronik Myelositer Lösemi Tedavisinde Düşük Doz Dasatinib’in Klinik Etkinliği

Salih AKSU1, Fahri SAHIN2, Burak UZ1, Selim A. YAVUZ3, Hilmi ATAY4, Engin KELKITLI4, Mehmet TURGUT4, Mustafa PEHLIVAN5, Meltem O. AKAY6, Emel GURKAN7, Muzaffer DEMIR8, Selda KAHRAMAN9, Fatih DEMIRKAN9, Semra PAYDAS7, Güray SAYDAM2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY
3Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Istanbul, TURKEY
4Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Samsun, TURKEY
5Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Gaziantep, TURKEY
6Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Eskisehir, TURKEY
7Cukurova University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Adana, TURKEY
8Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Edirne, TURKEY
9Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY

Keywords: Kronik miyeloid lösemi, Dasatinib, Tedavi dozlaması
İmatinib tedavisinden ayrılan kronik faz kronik miyeloid lösemi tanısı alan ve dasatinib tedavisine geçen 41 tam yanıtlı olduğu bilinen ve son 1 yıldır aylık olarak aldığı dozları bilinen hastada restrospektif olarak bir yıl süresince hastaların ortalama dasatinib dozları araştırıldı. Bu hastaların hepsinde dasatinib tedavi başlangıç dozu 100 mg/gün idi. Onbir hastada doz ayarlanması yapıldığı gözlendi. Çeşitli nedenlerden dolayı, ihtiyaç olunduğunda tedaviye daha düşük bir dasatinib dozu ile devam edildiği gözlenmiştir. Medyan dasatinib dozu 100 mg idi (aralık: 50-140 mg). Sonuç olarak, düşük doz dasatinib bile KML hastalarının ikinci basamak tedavisinde hastalarda etkin ve güvenilir bir tedavi seçeneğidir.