International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 2 Page(s): 067-072
Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi’li Olgularda Moleküler Sitogenetik Bulgular

Mutlu KARKUCAK1, Orhan GORUKMEZ1, Tahsin YAKUT1, Birol BAYTAN2, Ozlem GORUKMEZ1, A. Meral GUNES2

1Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Bursa, TURKEY
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Hematology, Bursa, TURKEY

Keywords: Akut lenfoblastik lösemi, moleküler sitogenetik, kromozomal anomali
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) çocukluk çağında görülen en yaygın malignite olup sayısal ve yapısal kromozomal değişiklikler ile birlikte görülebilmektedir. Bu değişikliklerin bazılarının iyi ya da kötü prognostik belirteç kabul edilirken bazılarının ise prognostik etkileri tam bilinmemektedir. Çalışmamızda, çocukluk çağı ALL vakalarında saptanan kromozomal değişiklikler ile hematoljik risk gruplarındaki oranlarını vermeyi amaçladık. Çalışmaya tanı almış çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemili 34 olgu alındı. Olgulara, ALL açısından değer taşıyan standart translokasyon, delesyon ve aneuploidi probları kullanılarak floresan in situ hibridizasyon (FISH) analizleri yapıldı. Saptanan kromozomal değişiklikler vakaların hematolojik risk gruplarına göre sınıflandırılarak oranları değerlendirildi. Çalışmamızda, 9p21 delesyonu yüksek riskli hastalar arasında en sık görülen anomali iken t (12.21) translokasyonu minimal ve standart risk grubunda en sık görülen anomali olduğunu bulduk.