International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 2 Page(s): 099-106
Kemoterapiye Bağlı Kusmanın Kontrolünde Hidroksizinin Rolü: Randomize Klinik Çalışma

Nilgün KURUCU1, Mursel DURMAZ1

Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Departments of Pediatric Oncology, Trabzon, TURKEY

Keywords: Kemoterapi, Emesis, Antiemetik ajanlar, Sedatif ajanlar, Yaşam kalitesi
Bulantı ve kusma kemoterapinin en önemli yan etkilerinden biridir. Anksiyete, korku, negatif ruh hali gibi psikolojik faktörler kemoterapiye bağlı kusmada önemlidir. Bu nedenle çalışmamızda, 5-HT3 reseptor antagonistlerine sedatif anksiyolotik ajan olarak hidroksizin eklenmesinin kemoterapiye bağlı emezisin kontrolündeki rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Onsekiz hastaya uygulanan ve yüksek emotojen kemoterapötik ajan içeren 70 kür değerlendirildi. Kürler rastgele olarak ondansetron (grup I) veya ondansetron+ hidroksizin (grup II) grubuna dahil edildi. Emezisin kontrolü Soukop-Smith kriterlerine gore değerlendirildi. Hastaların performansı Lansky Oyun-Performans Skalası ile semptomların derecesi Semptom Distres Skalası ile değerlendirildi. Grup I’deki hastaların %22’de, grup- II’deki hastaların ise %56’sında emezisin tam veya major kontrolü sağlanmıştır (p= 0.006). Kombinasyon antiemetik tedavinin etkinliği kızlarda erkelerden daha aşikardı (p= 0.03). Ondansetron+Hidroksizin kombinasyonu 10 yaş üstünde daha küçük çocuklara göre daha etkin kontrol sağlamaktaydı (p= 0.02). Kemoterapi kürü öncesinde iki grubun oyun performans ve semptom distress skalaları ortalama değerleri arasında önemli bir farklılık yoktu. Ancak kemoterapi kürü sonrasında ise her iki skalanın ortalama değerleri grup- II’de grup I’den daha yüksekti. Hastalar ve aileleri tarafından bildirilen iştah, uyku kalitesi, aktivite ve ruh halinin grup-II’de grup-I’den daha iyi olduğu belirlendi. Antiemetik tedavide hydroksizinin ile ondansetronun birlikte uygulanmasının emezisin kontrolünü arttırdığı ve daha iyi bir performans ve daha az semptom distres sağladığı belirlendi.