International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 1 Page(s): 021-026
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK) SİSPLATİN-ETOPOSİD VE ALTERNE UYGULANAN İFOSFAMİD-VİNKRİSTİN-EPİRUBİCİN TEDAVİSİ

MEFTUN ÜNSAL

Ondokuzmayıs Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD, SAMSUN

Keywords: küçük hücreli akciğer kanseri, alterne kemoterapi
Sisplatin ve etoposidle alterne uygulanan ifosfamid-vinkristin-epirubucin kombine tedavisinin küçük hücreli akciğer kanserli hastalarda etki ve toksisitesini araştırdık. Ocak 1997-Temmuz 1999 tarihleri arasında sisplatin 1, 3, 5. sikluslarda 1. gün 100 mg/m2/IV, 1-3. günlerde etoposid 80 mg /m2 /IV dozlarda alterne uygulanan 1. gün ifosfamide 4 g/m2/IV, 1. gün vinkristin 2 mg/IV ve 1. gün epirubicin 60 mg/m2/IV/1. gün 2, 4 ve 6. siklusları içeren tedaviyle 38 küçük hücreli akciğer kanserli hastayı tedavi ettik. Sikluslar her 3 haftada bir uygulandı. Sınırlı hastalığı (SH) olan ve 6. siklus sonucu komplet cevabı olan hastalara tedaviden sonra toraksa radyoterapi uygulandı. Hiçbir hastaya profilaksi amacıyla kranial radyoterapi uygulanmadı. Çalışmaya 38 hasta (3 kadın, 35 erkek) alındı. Yaş ortalamaları 59.5 (33-72) olan hastaların 18'i SH, 20'si yaygın hastalığa (YH ) sahipti. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)'a göre 20 hastanın performans durumu 1, 18 hastanın ise 2 idi. Hastaların 26 (%68)'sında objektif cevap elde edildi. Bunların 13 (%34)'ünde komplet cevap vardı. Altı hasta (%30) stabil kaldı. Sınırlı hastalarda objektif cevap oranı %100 (Komplet cevap %61, Parsiyel cevap %39) ve yaygın hastalıkta: Objektif cevap: %40 (Komplet cevap %10, Parsiyel cevap %30), ortanca sağkalım süresi, SH için 9 ay, YH için 6 ay idi. YH'lı 12 hastada (9 hastada lokal; 1 hastada beyin, 1 hastada karaciğer, 1 hastada kemik) ve SH' lı 1 hastada (beyin) komplet cevaptan sonra relaps oluştu. Grade III -IV lökopeni %13, grade III -IV bulantı ve kusma %8, alopesi %39 oranında gözlendi. Tanımlanan tedavinin küçük hücreli akciğer kanserinde yüksek cevap oranıyla, iyi tolere edilen, toksisitesi oldukça az bir tedavi olduğu sonucuna varıldı. Bu konuda başka çalışmalara ihtiyaç vardır.