International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 1 Page(s): 014-020
ERKEN EVRE HODGKİN HASTALARINDA TEDAVİ PROTOKOLLERİ VE TEDAVİDE ETKİLİ PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜLÇİN ERTAŞ1, FAİK ÇETINDAG1, O. NURİ SÜNTER1, A. RIZA ÜÇER1, AYŞEN DİZMAN1, AYŞE HİÇSÖNMEZ1, M. ERDOĞAN GİDER1

Sağlık Bakanlığı Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü, ANKARA

Keywords: hodgkin hastalığı, tedavi, prognostik faktörler
Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı Demetevler Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde tedavi edilen evre I-II Hodgkin hastalarının tedavi sonuçları ve prognozda etkili faktörlerin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 1993-1998 yılları arasında Evre I-II Hodgkin hastalığı tanılı toplam 55 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Evre IA-IIA olarak değerlendirilen 36 hastadan 22'sine primer tedavi modalitesi olarak sadece radyoterapi, 12'sine radyoterapi ve kemoterapi, 2'sine ise sadece kemoterapi uygulandı. Evre IB-IIB tanılı 19 hastadan 8'ine primer tedavi olarak sadece radyoterapi, 8'ine radyoterapi ve kemoterapi, 3'üne ise sadece kemoterapi uygulandı. Ortalama takip süresi 37.6 ay olarak bulundu. B semptomlarının varlığı ve sedimantasyon değerinin 50 mm/sa.'in üzerinde olması relapsız sağkalım yönünden en önemli prognostik faktörler olarak bulundu. Genel sağkalımda periferik LN boyutu en önemli prognostik faktör olarak bulundu. On cm altı ve üstü, (p: 0.0029). Beş yıllık genel sağkalım %86 idi. Sadece radyoterapi alan grupta bu oran %84 iken, radyoterapi ve kemoterapi alan grupta %81 olarak bulundu (p: 0.66). Beş yıllık relapsız sağkalım %69'du. Sadece radyoterapi alan grupta bu oran %64 iken, radyoterapi ve kemoterapi alan grupta %77 idi (p: 0.97). Ellibeş hastadan 11'inde relaps gelişti (%20). Dokuz (%81) relaps radyoterapi alanının dışında gelişti. Erken evre Hodgkin hastalarının retrospektif değerlendirmesinde en önemli prognostik faktörler hastalıksız sağkalımda sedimentasyon hızı ve B semptomlarının varlığı, genel sağkalımda periferik lenf nodunun büyüklüğü olarak bulundu.