International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 1 Page(s): 029-036
1993-2002 YILLARI ARASINDA KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA UYGULANAN 5-FLUOROURASİL TEMELLİ ADJUVAN TEDAVİ SONUÇLARI

Işıl SOMALI1, İlhan ÖZTOP2, Mehmet FÜZÜN3, Ali KÜPELİOĞLU4, Funda OBUZ5, Müjde SOYTÜRK6, Uğur YILMAZ2

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR
2Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İZMİR
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İZMİR
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
5Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İZMİR
6Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İZMİR

Keywords: Kolorektal kanser, Adjuvan kemoterapi, 5-fluorourasil temelli tedavi
Kolorektal kanserler, kanser ile ilişkili ölüm nedenleri arasında önemli yer tutan bir kanser türü olup, tanı anında hastaların yaklaşık üçte biri küratif rezeksiyon şansını kaybetmiş durumdadır. Kalanların yarısı ise potansiyel küratif cerrahi tedaviye rağmen nüksetmektedir. Bu durum, adjuvan olarak effektif bir kemoterapi uygulanmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, 10 yıllık süre içinde kolorektal kanserleri nedeniyle 5-fluorourasil (5- FU) temelli adjuvan kemoterapi uygulanan hastaların tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


Ekim 1993-Aralık 2002 tarihleri arasında 5-FU temelli adjuvan kemoterapi uygulanan kolorektal kanserli 146 hastanın verileri etkinlik, tolerabilite ve toksisite bakımından gözden geçirilmiştir. Altmış beş (%44.5) hasta evre II, 81 (%55.5) hasta da evre III hastalığa sahipti. Elliiki (%35.6) hasta bolus 5-FU temelli rejimlerle tedavi edilirken, 94 (%64.4) hasta infüzyonel 5-FU temelli tedavi almışlardı. Grade 3-4 toksisiteler değerlendirildiğinde, bolus tedavi alan grupta infüzyonel tedavi alan gruba göre hematolojik toksisite ve diyare daha fazla gözlendi (sırasıyla %6.3 vs %0.6 ve %3.8 vs %0.6). Her iki grupta da 8’er hastada doz indirimi yapıldı. Sağkalım analizinde, bolus 5-FU temelli tedavi uygulanan grup ile infüzyonel tedavi uygulanan grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Tüm grupta 5 yıllık hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım oranları sırasıyla %54.8 ve %75.7 olarak bulundu.


Sonuç olarak, kolorektal kanserli hastalarda uyguladığımız 5-FU temelli adjuvan kemoterapi sonuçlarımız bu rejimlerin etkin ve tolerabl olduğunu, infüzyonel ile bolus rejimler arasında belirgin farklılık olmadığını destekler niteliktedir.