International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 170-175
HL-60 Akut Promyelositik Lösemi Hücre Kültürlerinde Thalidomide ve rhGM-CSF Kullanılmasının Karbonhidrat Metabolizmasına Etkileri

Hakan BOYUNAGA1, Günnur DIKMEN1, A. Ugur URAL1, Abdullah MELEKOGLU1

1Kirikkale University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Kirikkale, TURKEY
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, TURKEY
3Gulhane Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
4Kirikkale University, Faculty of Science and Arts, Department of Biology Kirikkale, TURKEY

Keywords: Talidomit, Metabolizma, rhGM-CSF, HL-60 hücre serisi
Bu çalışma, HL-60 hücre kültürlerinde in vitro olarak thalidomide ve rhGM-CSF uygulamasının enerji metabolizmasına etkilerini araştırma amacı ile yapıldı. HL-60 hücre kültürleri radyoaktif glukozla 4 saat inkübe edildi. Ardından radioaktif işaretli CO2 özel sintilasyon viallerinde toplandı, karbonhidrat katabolizmasının diğer son ürünleri ise anyon de¤iflim kromotografisi ile ayrıldı ve sıvı sintilasyon aracılığıyla analiz edildi. Ayrıca her grubun protein ve glikojen düzeyleri ölçüldü. İki günlük ilaç kullanımı aerobik ve anaerobik kontrollerde anlamlı bir fark oluşturmazken beş günlük ilaç kullanımında anlamlı fark olduğu tespit edildi. rhGM-CSF uygulanan HL-60 lösemi hücre kültürlerinin aerobik glikolitik yola kaydığı belirlendi. Thalidomide ve rhGMCSF kombine tedavisinin sonuçları, ilaç verilmeyen aerobik kontrol grubuyla karşılaştırıldığında glikojen tüketiminin %50.37 azaldığı, CO2 üretiminin ise %94.03 oranında arttığı belirlendi. Kombine ilaç verilen grup anaerobik kontrolle karşılaştırıldığında ise, glikojen tüketiminin %54.01 azaldığı, CO2 üretimin ise %96.59 arttığı belirlendi. Sonuç olarak Thalidomide ve rhGM-CSF kombine kullanıldığında, HL-60 lösemi hücrelerinin enerji üretiminde esas olarak aerobik glikolitik yolu tercih ettikleri belirlendi.