International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 031-035
Hematolojik Maligniteli Hastalarda Ateş Kaynağı Olarak Nozokomiyal Pandemik Grip (H1N1) Kümelenmesi

Saban ESEN1, Mahmut DULGER1, İbrahim C. ACUNER2, Engin KELKITLI3, M. Hilmi ATAY3, Hakan LEBLEBICIOGLU1

1Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, TURKEY
2Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Clinical Microbiology, TURKEY
3Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Haematology, Samsun, TURKEY

Keywords: Grip, Nozokomiyal, H1N1, İmmunsupresif
İmmunsupresif hastalığı olanlarda gribin mortalitesi ve morbiditesi yüksektir. Bu yazıda hematoloji servisinde takip edilen dört hastada gelişen pandemik grip (H1N1) olgusu sunulmuştur. Hastalardan üçüne gribin hastanede bulaştığı belirlenmiştir. İki olguda kaynak, staj yapmakta olan tıp öğrencisi, diğerinde ise aynı odayı paylaştığı başka bir hastadır. Hastalara ampirik olarak oseltamivir tedavisi başlanmıştır. Dört olguda da pnömoni gelişmiş ve grip tanısı PCR yöntemi ile doğrulanmıştır. Hastalardan biri tedavi altında iken primer hastalığının kontrol altında olmamasına bağlı olarak kaybedilmiştir. Diğer hastalarda oseltamivir tedavisi beş güne tamamlanarak sonlandırılmıştır. Hematolojik malignensinin yönetimi için hastaneye yatırılan hastalarda, nötropenik ateşin ayırt edici tanısında, özellikle influenza mevsiminde, influenza da düşünülmeli ve grip benzeri sendromu olan olgularda, ampirik olarak antiviral tedavi başlanmalıdır. Hastalara nozokomiyal grip bulaşını önlemek için gerekli sıkı infeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır.