International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 023-030
Tekrarlamış Nazofarenks Karsinomlarının, CyberKnife Stereotaktik Radyoterapi Sistemi Kullanılarak İkincil Işınlanması: Ön Sonuçlar

M. Faik CETINDAG1, Aysen DIZMAN1, Zafer OZDOGAN1, Suheyla A. ARSLAN1, Yıldız GUNEY1, Bilgin K. ARIBAS2, Kemal ARDA2, Gulin U. VURAL3, Dincer YEGEN4

1Dr. A.Y. Oncology Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Dr. A.Y. Oncology Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara, TURKEY
3Dr. A.Y. Oncology Training and Research Hospital, Department of Nuclear Medicine, Ankara, TURKEY
4Dr. A.Y. Oncology Training and Research Hospital,Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Stereotaktik radyoterapi, Tekrarlamış nazofarenks karsinomu, CyberKnife
Beraberinde sistemik hastalık olsun olmasın, nazofarenks karsinomlarının (NFK) lokal nüksü önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir. Fraksiyone stereotaktik radyoterapi (FSRT) salvaj tedavi için bir seçenektir. Bu çalışma ile, nüks NFK’nin tedavi sonuçları etkinlik ve toksisite açısından değerlendirilmiştir.

fiubat 2009 ile Aralık 2009 arasında 10 tanesi biopsi ile konfirme edilmiş lokal olarak nüksetmiş NFK’lu 12 hasta (8 erkek, 4 kadın; tanı anındaki yaş aralığı 18-69, ortanca 49) Cyberknife (Accuray Inc. Sunnyvale, CA) kullanılarak FSRT ile tedavi edildi. Hastalar, 5-6 fraksiyonda, ortanca 25 Gy (24-30) ışınlandı (%70-%80’lik isodoz). Gros tümör volümü (GTV) 5 hastada Pozitron emisyon tomografi/ Bilgisayarlı tomografi (PET/BT), 7 hastada Magnetik rezonans görüntüleme (MRG) görüntüleri kullanılarak belirlendi (Ortanca GTV volümü 29.4 ml, 4.9-78.7 ml arası). Ortanca takip süresi 11.5 ay (6-18 ay).

FSRT sonrasında tam cevap oranı %66.7 (8 hasta), kısmi cevap oranı %33.3’dü (4 hasta). Bir yıllık lokal hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım sırasıyla %85 ve %75’di (FSRT sonrasında komplet cevap veren 2 hastada lokal nüks gelişti, 4 hasta öldü; ölüm sebebi 1 hastada tedavi ile ilişkili komplikasyon diğerlerinde hastalık progresyonuydu). Tedaviye bağlı 3. derece ve üzerinde komplikasyon 5 hastada gözlendi (%33 erken, %9 geç toksisite toplam %42.3).

Bu çalışmanın ön sonuçları, FSRT’nin NFK’nin salvaj tedavisinde erken cevap oranı ve toksisite açısından kabul edilebilir olduğunu gösterdi.