International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 4 Page(s): 210-216
Akut Myeloblastik ve Lenfoblastik Lösemili Hastalarda Plazma Endostatin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Simten DAGDAS1, Gulsum OZET1, Mesude YILMAZ1, Murat ALBAYRAK1, Funda CERAN1

Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Akut myeloblatik lösemi, Akut lenfoblastik lösemi, Anjiogenezis, Endostatin
Bu çalışmada akut myeloblastik (AML) ve akut lenfoblastik lösemili (ALL) hastalarda plazma endostatin (PE) düzeylerini ve prognostik anlamını değerlendirdik. Bu amaçla erişkin ALL ve AML hastalarında kemoterapi öncesi ve komplet remisyon sırasında plazma endostatin düzeylerini analiz ettik. Kontrol grubunun plazma endostatin (PE) düzeyi hem ALL hem de AML hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düşüktü. AML’li hastalarda remisyon sırasındaki PE düzeyleri tanı anına göre anlamlı olarak daha yüksekti, ALL’li hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi. Ayrıca 2,5 ng/ml’nin üzerinde PE düzeylerine sahip ALL hastalarında yaşam süresi anlamlı olarak daha düşüktü. AML olgularında remisyon sırasında endostatin düzeylerinin yüksek olması remisyon sürecinde anjiogenez inhibisyonunun yoğunluğunu gösterebilir. Ayrıca bulgularımız ALL’de endostatin düzeylerinin toplam yaşam süresini ön görmede etkili olabileceğini düşündürmüştür.