International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 071-079
Post-operatif Adjuvan Radyoterapinin Stage IB Grade 2 Endometrium Kanseri Hasta Popülasyonunda Uzun Dönem Faydaları

Mihriban KOCAK1, Makbule EREN1, Murat M. NAKI2, Atınç AKSU1, Hasniye CELIK2, Alper OZKAN1, Alparslan MAYADAGLI1, Orhan UNAL2

1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Research and Training Hospital, Department of Radiology Oncology, Istanbul, TURKEY
2Dr. Lutfi Kirdar Kartal Research and Training Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Stage IB endometrium kanseri, Adjuvan radyoterapi, Genel sağkalım
Bu çalışma orta risk endometrium kanserli hasta populasyonunda adjuvant radyoterapinin potansiyel risk ve yararlarını değerlendirmek amacıyla tasarlandı.

Stage IB grade II endometrium kanseri tanısıyla Dr. Lutfi Kirdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde izlenmekte olan toplam 100 hastada postoperatif adjuvant radyoterapinin hastalıksız sağ kalım, lokal rekürrens ve lokal kontrol oranlarına etkisi retrospektif olarak belirlendi. Adjuvan radyoterapiye yönelik yan etkiler de ayrıca değerlendirildi.

Toplam 47 (%47) hastada total abdominal histerektomi+bilateral salfingo-ooferektomi ve 53(53%) hastada ise total abdominal histerektomi+bilateral salfingo-ooferektomi+ pelvik lenf nodu diseksiyonu uygulandığı saptandı. Postoperatif adjuvan radyoterapi 77 (%77) hastada, cerrahi ise 23 (%23) hastada başlıca tedavi yöntemi olup, medyan izlem süresi 40.5 ay (6-139) olarak bulundu. Hastalıksız 5 yıllık sağkalım (%96.6 ila %80.5; p< 0.01) ve lokal kontrol (%98.6 ila %80.5; p< 0.05) oranlarının postoperatif radyoterapi uygulanan hastalarda uygulanmayanlara göre belirgin şekilde daha yüksek olduğu bulundu.

Sonuç olarak, stage IB grade II endometrium kanseri hastalarından oluşan homojen bir populasyonuna yönelik olan bulgularımız, bu hastalarda postoperatif adjuvant radyoterapi kullanımı destekler nitelikte görünse de, postoperatif adjuvant radyoterapinin gerçek prognostik değerinin anlaşılabilmesi için daha geniş ölçekli ve daha kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır.