International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 4 Page(s): 224-231
MEME KANSERİNDE BİRİNCİL TEDAVİ SONRASI TAKİP

BİLGEHAN KARADAYI1, AHMET DİRİER1, SEYİT B. ZİNCİRCİOĞLU1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD, DİYARBAKIR

Keywords: meme kanseri, kanser nüksü
Görülme sıklığının yüksekliği ve uzun sağkalımı dolayısıyla meme kanseri onkolojide iş yükünde ve sağlık harcamalarında önemli bir yer tutar. Birincil tedavi sonrası takibin bu açıdan kanıta dayalı ve daha etkin maliyette yürütülmesi amaçlanmalıdır. Meme kanserinde nüksler hem yerel-bölgesel hem de uzak metastaz şeklinde izlenir. Nükslerin çoğunluğu tedaviden sonraki ilk yıllarda gelişir. Takip amacıyla istenen laboratuar ve radyolojik tetkiklerin ise, mamografi hariç, nüks tespiti için duyarlılıkları ve özgüllükleri yeterli değildir. Üstelik randomize klinik çalışmalar uzak metastazın erken yakalanmasının hastalarda genel sağkalımı ve yaşam kalitesini arttırmadığını göstermektedir. Bu bilgiler ışığında birincil tedavi sonrası yakınması olmayan meme kanserli olgularda takipte öykü, fizik muayene, hasta eğitimi ve yıllık mamografi ve jinekolojik muayene yeterlidir.