International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 015-022
Ankaferd Hemostat ile İn Vitro Myelom Monoklonal İmmünglobulin Agregasyonunun Belirgin Artışı

Murat ALBAYRAK1, Salih AKSU2, Harika CELEBI1, Aynur ALBAYRAK3, Zeynep GINIS4, Server YAGCI5, Ozlem S. BALCIK6, Osman YOKUS7, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2

1Diskapi Training and Research Hospital, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Medical School, Department of Internal Medicine and Hematology, Ankara, TURKEY
3Dıskapi Education and Research Hospital, Department of Pathology, Ankara, TURKEY
4Dıskapi Education and Research Hospital, Department of Clinical Biochemistry, Ankara, TURKEY
5Kecioren Education and Research Hospital, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Ankara, TURKEY
6Fatih University Medical School, Department of Internal Medicine and Hematology, Ankara, TURKEY
7Okmeydanı Education and Research Hospital, Department of Hematology, Istanbul, TURKEY

Keywords: Ankaferd kan durdurucu, Multipl miyelom, Paraprotein, M-protein, Protein agregasyonu, Eritroid agregasyonu, Hemostaz
Ankaferd Blood Stopper (ABS) yeni bir topikal hemostatic ajandır. ABS tarafından indüklenen protein ağı oluşumu hayati eritroid agregasyonu ile birlikte tüm fizyolojik hemostatik süreci kapsar. ABS hücresel pleiotropik, proteomik, transkriptomik ve metabolik etkilere sahiptir. ABS aynı zamanda PAR-1, EPCR ve PAI-1 gibi önemli hemostatik moleküllerin ekspresyonunu da etkiler. Bu çalışmanın amacı; ABS’nin miyelom monoklonal immünoglobulini (M-protein) üzerindeki makroskopik, biyokimyasal ve sitopatolojik etkilerini saptamaktı. Sonuçlarımıza göre, hem multiple myelom (MM) hem de kontrol gruplarının serumlarına ABS ilavesi total protein, albumin, IgG, IgA ve IgM seviyelerinde belirgin bir azalmayla sonuçlandı. Ek olarak, MM hastalarında görülen azalma sağlıklı kontrol grubundakilerden daha belirgindi. ABS serum proteinlerinin ve monoklonal M-proteinlerinin azalmasında potansiyel bir role sahiptir. Ayrıca neoplastik monoklonal M-proteinlerindeki azalma daha da belirgindi. Hipotezimize göre, ABS miyelom monoklonal proteini için ‘’agglütinasyonu control eden faktör’’olarak kullanılabilir ve ABS’nin proteinleri aglütine edici etkisi, miyelom protein agregasyonunu önleyen veya arttıran düzenleyici moleküllerin ekspresyonunda yardımcı olabilir.