International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 087-091
Antrasiklin ve Taksan Rezistan Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Kapesitabin ve Oral Siklofosfamid Kombinasyonu

Ahmet OZET1, Dogan UNCU1, Okan KUZHAN1, Seref KOMURCU1, Mustafa OZTURK1, Fikret ARPACI1, Bekir OZTURK1

Gulhane Military School, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Siklofosfamid, Kapesitabin
Taksan ve antrasiklinlere yanıt vermeyen veya bu tedaviler sonrasında tekrarlayan metastatik meme kanserli hastalarda daha etkili olduğu gösterilen bir kombinasyon kemoterapisi bulunmamaktadır. Taksan ve antrasiklin rezistan metastatik meme kanserli hastalarda kapesitabin ve oral siklofosfamid kombinasyonunun kısa dönemde etkinliği ve toksisitesini bildirmeyi amaçladık.

Ocak ve Eylül 2007 tarihleri arasında toplam 11 hasta çalışmaya alındı. Hastaların hepsi ya adjuvant ya da metastatik dönemde taksan ve antrasiklin tedavisi almışlardı. Hastalara 3 haftada bir 1-14 günler arasında kapesitabin (1000 mg/m2 günde 2 defa) ve oral siklofosfamid (30 mg/m2 günde 3 defa) verildi.

Hastaların ortanca yaşı 48 idi. Önceden aldıkları ortanca kemoterapi rejimi sayısı 3 idi. Yedi hasta ya tek başına ya da kombinasyon kemoterapisi parçası olarak trastuzumab tedavisi almıştı. Yedi hasta önceden kapesitabin monoterapisi almıştı. Ortanca takip süresi 5 ay idi. Hastalar ortanca 8 kür kemoterapi aldı. Dört (%36.4) hastada parsiyel yanıt alındı. Beş (%45.5) hasta stabil kaldı, 2 (%18.1) hastada progresyon gözlendi. Ortanca yanıt süresi 5 ay idi. Değerlendirme anında 2 hasta ölmüştü. Toplam olarak 2 (%18.1) hastada grad 2 lökopeni, 2 (%18.1) hastada grad 2 el-ayak sendromu ve 1 (%9.1) hastada grad 3 el-ayak sendromu gelişti.

Kapesitabin ve oral siklofosfamid kombinasyonu önceden taksan, antrasiklin ve cerbB2 pozitif tümörler için trastuzumab tedavisi almış hastalarda iyi tolere edilen ve ümit verici bir rejimdir.