International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 019-025
Duktal Karsinoma İn Situ Olgularında Meme Koruyucu Cerrahi Sonrası Postoperatif Radyoterapi: Hacettepe Deneyimi

Gokhan OZYIGIT1, Sukran ULGER1, Ferah YILDIZ1, Murat GURKAYNAK1

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Duktal karsinoma İn Situ, Radyoterapi, Meme koruyucu cerrahi
Bu retrospektif çalışmada meme koruyucu cerrahi (MKC) sonrası postoperatif radyoterapi uyguladığımız duktal karsinoma in situ (DKİS) olgularında tedavi sonuçlarımız retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Anabilim Dalımız’da Aralık 1998 ile Ocak 2008 arasında 67 DKİS olgusuna MKC sonrası küratif radyoterapi uygulanmıştır. Tüm hastalar 6 MV fotonlarla lineer akseleratör cihazı ile tedavi edilmiştir. Radyoterapi iki paralel tanjansiyel alanla tüm memeye uygulanmıştır. Ortanca total doz 50 Gy (48-50 Gy) haftada 5 fraksiyonlar halinde verilmiştir. Yirmi hastada tümör yatağına ek doz uygulanmıştır. Elli olgu sistemik hormonal tedavi almıştır. Ortanca izlem süresi 44 aydır (12-122 ay). 5-yıllık genel sağkalım, hastalıksız sağkalım ve lokal kontrol oranları sırası ile %96, %97 ve %97 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda sadece 1 ipsilateral nüks (%2) gözlenmiştir. İki hastamız hastalık dışı nedenlerle kaybedilmiştir (%3). Bir hastada (%2) 3. derece dermatit saptanırken, 41 olguda (%63) hiçbir ciddi akut yan etki saptanmamıştır. Olgularımızda ciddi geç yan etki gözlenmemiştir. Altmış iki olgu iyi kozmetik sonuçla hastalıksız hayattadır. Sağkalım ve yan etki sonuçlarımız literatür ile uyumlu olup, DKİS olgularında MKC sonrası radyoterapi etkin bir tedavi seçeneğidir.