International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 Page(s): 129-132
Multipl Myeloma Bağlı Böbrek Yetmezliği ile Başvuran Hastada Eşlik Eden Çölyak Hastalığı: Olgu Sunumu

Idris SAHIN1, Cengiz DEMIR2, Murat ALAY3, Lokman EMINBEYLI3

1Inonu University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Nephrology, Malatya, TURKEY
2Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Hematology, Van, TURKEY
3Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Van, TURKEY

Keywords: Çölyak hastalığı, multipl miyelom, kronik böbrek yetmezliği
Çölyak hastalığı (ÇH), oto-immün kökenli, glutene karşı hassasiyet sonucu ince bağırsak mukozasında inflamasyon ve villüs atrofisi sonucu gelişen malabsorbsiyona bağlı olarak intestinal ve ekstraintestinal bulgularla karakterize bir hastalıktır. ÇH malignite ve böbrek yetmezliği gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. ÇH olanlarda başta lenfoma ve gastrointestinal sistem tümörleri olmak üzere malignite sıklığı artmıştır. Makalemizde, kronik böbrek yetmezliği (KBY) tanısı ile izlenen, multipl miyeloma tanısı konulan ve ÇH saptanan 65 yaşında erkek hasta sunulmuştur. Olgumuz literatürde bildirilen ÇH’na eşlik eden ilk multipl miyelom olgusudur.