International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 052-056
Erken Evre Endometrium Adenokanserinde ‹zole Kemik Metastazları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Mevlut KURT1, Saadettin KILICKAP2, Sercan AKSOY2, Mustafa ERMAN2, Gokhan GEDIKOGLU3, Alev TURKER2

1Turkiye Yuksek Ihtisas Teaching and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Institute of Oncology, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY

Keywords: Endometrium kanseri, Kemik metastazı, Tedavi
Endometrium kanserinin izole kemik metastazı çok nadirdir. Burada FIGO evre IC, grad I endometrium kanseri tanısı konulan, lokal radyoterapisi tamamlandıktan hemen sonra izole femur ve tibia metastazları saptanan 62 yaşında bayan hasta rapor edilmektedir. ‹nsizyonel biyopsi metastatik adenokarsinomu gösterdi. Radyoterapi sonrasında medroksiprogesteron asetat ve zoledronik asit verildi. Bir ay sonra, spontan sağ proksimal femur kırığı meydana geldi ve yeni kemik metastazı saptandı. Lokal radyoterapi ile 6 kür paklitaksel ve karboplatin kemoterapisi verildi, ancak kemik metastazları progresyon gösterdi. Bu makalede endometrium kanserli hastalarda gelişen kemik metastazıları literature eşliğinde tartışılmıştır.