International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 4 Page(s): 206-211
Rat Major Renal Travma Modelinde Ankaferd Kan Durdurucunun in Vivo Etkisi: Yeni Hemostatik Ajanın Kontrollü Çalışması

Cankon GERMIYANOGLU1, Emre HURI1, Turgay AKGUL1, Ali AYYILDIZ1, Huseyin USTUN2

1Ankara Training and Research Hospital, 2. Urology Department, Ankara, TURKEY
2Ankara Training and Research Hospital, Pathology Department, Ankara, TURKEY

Keywords: Ankaferd kan durdurucu, Kanama, Hemostaz
Ülkemizde eksternal ve dental kanamaların kullanımında onay almış tıbbi ürün olan Ankaferd Bloodstopper’ın renal travma modelindeki etkinliği araştırıldı. Oniki Wistar rat çalışmaya alınarak iki gruba ayrıldı. Grup I control, Grup II çalışma grubu olarak belirlendi. 1 cm2 doku rezeke edildi. Çalışma grubunda ABS solüsyonu rezeke edilen Alana uygulandı. Kontrol grubuna ise standart suture uygulandı. Kanama süresi, ABS uygulama sayısı, yaşam devamlılığı değerlendirildi. Histopatolojik değerlendirme yapıldı. Ortalama kanama süresi GII’de 3.2 (2.4-3.6) dak. Idi GII ile anlamlı fark yoktu (p>0.05). GII’de aktif hemostaz sağlandı. Ortalama ABS sayısı 6.0 (5-8) idi. Glomerüler nekroz GI’de GII’ye gore daha yüksek oranda saptandı. Eritrosit agregasyonu GII’de saptandı. Kalsifikasyon GI’de anlamlı olarak fazlaydı (p<0.05). ABS aktif mahör renal travma modelindeki kanamalarda etkili olabilir.