International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 3 Page(s): 163-168
İmatinib ile Tedavi Edilen Hastalarda BCR-ABL Transkript Seviyesi ve Nötrofil Alkalen Fosfataz Aktivitesi

Duzgun OZATLI1, Ayse TIMURAGAOGLU2, Guchan ALANOGLU3, Seray DIZLEK2, Nilay UYSALGIL2

1Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Samsun, TURKEY
2Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Antalya, TURKEY
3Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Isparta, TURKEY

Keywords: Kronik miyeloid lösemi, İmatinib mesilat, Nötrofil alkalen fosfataz
Kronik ve ileri evre kronik miyeloid lösemili (KML) hastalarda imatinib mesilatın etkinliği gösterilmiştir. Bu çalışmada kronik fazda olan Türk KML hastaların 12 aylık imatinib mesilat tedavisine moleküler cevabın (BCR-ABL transkript seviyelerindeki logaritmik azalma) analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Bu çok merkezli çalışma 77 kronik faz KML hastalarından oluşmaktadır. Tüm hastalar 12 ay boyunca oral 400 mg imatinib tedavisi aldı. Oniki aylık tedavi sonrası hematolojik, majör ve tam moleküler yanıtlar incelendi. Ayrıca, tedavi öncesi ve sonrası 15 hastanın nötrofil alkalen fosfataz (NAP) aktiviteleri de incelendi.

Oniki aylık tedavi sonrası hematolojik, majör ve tam moleküler yanıt oranları sırasıyla %87, %58.5 ve %32.5 idi. Sokal risk grupları arasında majör moleküler yanıt oranları açısından anlamlı fark yok idi. Ayrıca, tedavi sonrası NAP seviyesinde anlamlı artış görüldü (p=0.001). NAP aktivitesi ve BCR-ABL seviyesi arasında negatif korelâsyon olmasına rağmen bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (r= -0.340, p=0.06).

KML hastaların değişik risk grupları arasında 12 aylık imatinib tedavi sonrası majör moleküler yanıt açısından fark yok idi. Ayrıca, NAP skoru imatinib tedavisine klinik yanıtı değerlendirmede bir araç olarak kullanılabilir.