International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 3 Page(s): 135-140
Bifosfonat (Zoledronik Asit) İlişkili Yan Etkiler: Tek Merkez Deneyimi

Yüksel KUCUKZEYBEK1, Gurbuz GORUMLU1, Ercument CENGIZ1, Cigdem ERTEN1, Burcak KARACA1, M. Kemal GUL1, Bulent KARABULUT1, Ulus A. SANLI1, Ruchan USLU1

Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Izmir, TURKEY

Keywords: Zoledronik asit, Çene osteonekrozu, Hipokalsemi, Böbrek fonksiyon bozukluğu
Zoledronik asit kemik metastazı gelişen hastalarda kullanılan, etkinliği kanıtlanmış bifosfonattır. Çalışmamızda zoledronik asit kullanan hastalarda meydana gelen yan etkilerin değerlendirilmesi planlandı. Ocak 2001 ve ocak 2007 yılları arasında polikliniğe başvuran solid tümör tanılı toplam 5482 hastanın dosyası tarandı. İkiyüzellialtı hastada zoledronik asit kullanımı saptandı. Zoledronik asit 4 mg 15 dakika intravenöz infüzyon şeklinde 21/28 günde bir uygulandı. Hastalarda meydana gelen yan etkiler olan, hipokalsemi, semptomatik hipokalsemi, böbrek fonksiyonlarında bozukluk, çene osteonekrozu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 248 inde kemik metastazı, 6 sında malign hiperkalsemi, 2 sinde osteoporoz nedeniyle zoledronik asit başlanmıştı. Dört (1.5%) hastada çene osteonekrozu, 22 (8.5%) hastada hipokalsemi, 19 (7.4%) hastada böbrek fonksiyonlarında bozulma, 2 (0.7%) hastada semptomatik hipokalsemi saptandı. Zoledronik asit kemik metastazına bağlı gelişebilen, patolojik fraktür, spinal kord basısı, hiperkalsemi gibi komplikasyonların gelişimini azalttığı kanıtlanmış bifosfonattır. Diğer taraftan zoledronik asit kullanan hastalarda yanetkiler meydana gelebilmektedir. Zoledronik asit başlanması planlanan hastalara elde edilebilecek faydalar ve ortaya çıkabilecek yan etkiler ile ilgili bilgi verilmesi uygun olacaktır.