International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 (Special Issue) Page(s): 022-024
İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitör Tedavi Yönetimi: Olgu Sunumu

Selda KAHRAMAN1, Ozden PISKIN1, Mehmet Ali OZCAN1

Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY

Keywords: KML, İmatinib yetmezliği, Dasatinib, Sitogenetik remisyon
Günümüzde kronik myeloid lösemi (KML) tedavisi, kronik tirozin kinaz inhibisyonuna (TKI) dayanır. Son 10 yılda tirozin kinazlar için çeflitli ilaçlar gelifltirilmifltir. İmatinib mesilat (IM) TKI amaçlı ilk hedefe yönelik moleküldür. KML hastalarında sitogenetik remisyon elde etme amaçlı standart tedavi IM olarak tanımlanır. IM yetmezliği olan hastalar ikinci nesil TKI ilaçlarla, örneğin dasatinib ile, tedavi edilir. Bu olgu sunumunun amacı IM yetmezliği temelinde dasatinib tedavisinin etkinliğini incelemektir.