International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 (Special Issue) Page(s): 017-021
Kronik Myeloid Lösemide Uzun Dönem İmatinib Yetmezliği Sonrası Dasatinib tedavi Başarısı: Olgu Sunumu

Guray SAYDAM1, Buket KOSOVA2, Fahri SAHIN1

1Ege University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Izmir, TURKEY

Keywords: Kronik myeloid lösemi, İmatinib, Dasatinib, Direnç
Kronik myeloid lösemi (KML) hemen daima Philadelphia (Ph) kromozomu olarak bilinen bir genetik defect ile oluşturulan kronik bir myeloproliferatif hastalıktır. Ph kromozomu bir onkoprotein eksprese eden BCR/ABL füzyon geni ile ilişkilidir ve bunun kronik faz KML’nin başlatıcısı olduğu düşünülür. Tirozin kinaz inhibitörleri (TKI) hedefe yönelik terapötik ajanlardır ve KML’li hastaların önemli kısmında tam yanıt sağlarlar. İmatinib mezilat, yeni tanı kronik faz KML hastalarının tedavisinde standart seçenektir. İmatinib mezilat ile çoğu hastada tam hematolojik, tam sitogenetik ve major moleküler yanıt elde etmek başarılsa da, bazı hastalarda hiç bir zaman yanıt alınamama ya da elde edilen yanıtın kaybı şekline imatinib direnci karşımıza çıkmaktadır. İmatinib ile tedavi edilen hastalar için yanıt kriterleri, optimal yanıt, suboptimal yanıt ve başarısızlık kavramlar çok iyi tanımlanmış ve ELN kılavuzu olarak yayınlanmıştır. Dasatinib, imatinib direnci ya da intoleransı olan hastaların tedavisinde onaylanmış bir ilaçtır. Bu yazıda, imatinib tedavisi altında hematolojik ve sitogenetik yanıt kaybı ortaya çıkan ve dasatinib ile başarılı şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmaktadır.