International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 4 Page(s): 193-199
TİP II DİABETES MELLİTUS'TA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE İN-VİTRO TROMBOSİT AGREGASYON TESTLERİNİN MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİ

SELAHATTİN AYDINLI1, GÜRAY SAYDAM1, FAHRİ ŞAHİN1, MEHMET TÜZÜN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, İZMİR

Keywords: tip ıı diabetes mellitus, mikrovasküler komplikasyonlar, trombosit volümü ve agregasyonu
Tip II diabetes mellitus seyrinde, vasküler komplikasyonlar mortalite ve morbiditenin en büyük nedenidir. Diabetik vaskülopatinin gelişiminde hemodinamik faktörler, nörohumoral faktörler, metabolik faktörler ve sitokinler rol oynamaktadır. Bunların yanısıra dibetik vaskülopatinin patogenezinde trombositlerin önemi üzerine de birçok çalışma yapılmıştır. Biz bu çalışmamızda tip II diabetes mellituslu hastalarda, komplikasyon durumlarına göre trombosit durumlarının değerlendirilmesini amaçladık. Bu amaçla çalışmaya 48 mikrovasküler komplikasyon gelişmemiş diabetik hasta ve 52 komplikasyonlu diabetik hasta alındı. Hastaların hepsinde trombosit ortalama volümü ölçümü yapıldı ve ADP, epinefrin ve kollajen ile in-vitro trombosit agregasyonu değerlendirildi. Sonuç olarak; komplikasyonlu ve komplikasyonsuz gruplar arasında trombosit ortalama volümü ve in-vitro trombosit agregasyon oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Trombositlerin diabetik vasküler komplikasyonların etiyopatogenezinde önemli rol oynadığına dair bir çok kanıt olmasına rağmen bizim çalışmamızda buna ait bir sonuç bulmamamızın nedeni, in-vitro testlerin trombositlerin in vivo olaylardaki rolünü ortaya koyamıyor olması veya komplikasyonlu grupta aktive trombositlerin artmış tüketimi olabilir. Diabetik komplikasyonların gelişiminde trombositlerin in-vivo rolünü açıklamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.