International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 115-118
Böbrek Hücreli Karsinomun İzole İnferior Vena Cava Tutulumuyla Görülen Geç Rekürrensi

Mircelal KAZIMI1, Alper UGUZ1, Savas YAKAN1, Deniz NART2, Murat ZEYTUNLU1, Erdem GOKER3, Ahmet COKER1

1Ege University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Izmir, TURKEY
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Izmir, TURKEY
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Izmir, TURKEY

Keywords: Böbrek hücreli karsinom, İnferior vena cava, Kavatomi, Trombüs
Böbrek hücreli karsinom (BHK) prognozu kötü olan ürolojik malignitedir. Hastalığın prognozunu tümörün lokal yayılımı ve uzak metastazları belirlemektedir. %4-10 olguda renal ven aracılığıyla inferior vena cavaya (VCI) yayılım görülmektedir. Hastalığın tedavisinde radyoterapi ve kemoterapinin rolü sınırlı olduğundan tek tedavi şekli cerrahidir ve karaciğer metastazlı olgularda cerrahi tedaviden yarar görür. VCI trombüsü olan olgularda eğer nodal yada visseral metastaz yok ise sağ kalım avantajı elde etmek için cavatomi+trombektomi yapılması gerekmektedir. Trombüsün VCI’daki yerleşimine göre cerrahi teknik farklılık göstermektedir ve literatürde farklı teknikler sunulmaktadır. Çalışmamızda 3 yıl önce böbrek hücreli karsinom nedeniyle sağ nefrektomi uygulanan olguda pringle manevrasını (hepatik pedikül klempajı) kullanmaksızın karaciğer mobilizasyonu için piggy back tekniği kullanılarak cavatomi+trombüs eksizyonundan sonra cava’daki defekt PTFE prosthetik greft ile rekonstrükte edilen olgu sunulmuş ve literatür eşliğinde tartışılmıştır.