International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 096-102
Non-Hodgkin Lenfomada Klinik Seyri Etkileyen Prognostik Faktörler

Yavuz BEYAZIT1, Murat KEKILLI1, Tugrul PURNAK2, Hakan GOKER3, Salih AKSU3, İbrahim C. HAZNEDAROGLU3, Osman I. OZCEBE3

1Turkiye Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Ankara, TURKEY
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: NHL, Klinik özellikler, Prognostik faktörler, IPI
Non-Hodgkin lenfomalar (NHL), değişik klinikopatolojik görünümlere sahip bir grup lenfoproliferatif malign hastalığı kapsayan bir terimdir. Bu çalışmamızın amacı NHL’deki klinik tabloyu etkileyen prognostik faktörleri saptamaya çalışmaktı. Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Ünitesinde 2000-2005 yılları arasında NHL tanısı alan hastaların klinik özelliklerini, “Enternasyonel Prognostik ‹ndeks” (IPI) içerisinde yer alan parametrelerin (yaş, evre, performans statusu, ekstranodal tutulum, ve serum laktat dehidrogenaz düzeyi) yanı sıra bu indeksde bulunmayan diğer parametrelerin (kütlesel hastalık, hastalık derecesi, “B” semptomları ve ß-2 mikroglobulin düzeyi) genel sağkalım (GS) ve hastalıksız sağkalım süresi (HYS) ve tedavi sonuçları üzerindeki etkilerini retrospektif olarak inceledik. Hastalık evresi GS ve HYS üzerine etkili bulunmadı. Ancak yüksek hastalık derecesi ve IPI skorları GS üzerine etkili bağımsız bir risk faktörü olarak saptandı. Klinik ve laboratuvar parametrelerinden sadece yaş ve kütlesel hastalık GS üzerine etkili idi. Sonuç olarak, prognozu öngörmede hastalık evre ve/veya derecesinin tek başına kullanılmasından ziyade diğer prognostik faktörlerle birlikte kullanılmasının daha sağlıklı sonuçlar vereceği görüşüne varılmıştır.