International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 4 Page(s): 185-192
AKCİĞER KANSERİ VE PNÖMONİSİ OLAN HASTALARIN ERİTROSİTLERİNDE OKSİDAN / ANTİOKSİDAN DURUMU

HÜSEYİN ÖZYURT1, İNCİLAY GÖKBULUT1, FİKRET ÖZUĞURLU1, NURHAN KÖKSAL1, SADIK SÖĞÜT1, ÖMER AKYOL1

Gaziosmanpasa University School of Medicine, Department of Biochemistry, TOKAT

Keywords: akciğer kanseri, pnömoni, malondialdehit, nitrik oksit, süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz
Bu çalışmanın amacı akciğer kanserli ve pnömonili hastaların eritrositlerinde bazı anti-oksidan enzimlerin aktivitesini ve nitrik oksit (NO) ile malondialdehit (MDA) seviyelerini araştırmaktır. Akciğer kanserli (n=15), pnömonili (n=12) ve kontrol için sağlıklı (n=14) kişilerin eritrositlerinde süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) enzim aktiviteleri ile MDA ve NO seviyeleri spektrofotometrik yöntemlerle ölçüldü. Akciğer kanserli hastaların eritrosit CAT ve GSH-Px aktiviteleri pnömoni ve kontrol grubu hastaları ile karşılaştırıldığında azalmış bulundu (p<0.0001). Pnömonili hastaların SOD enzim aktivitesi, kanserli hastalarınkine göre %18, kontrol hastalarınkine göre %15 artmış bulundu. Ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi. Akciğer kanserli grupta, MDA ile SOD arasında (r=0.796, p<0.0001); NO ile SOD arasında (r=0.759, p<0.001); SOD ile CAT arasında (r=-0.543, p<0.037) istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulundu. Bu sonuçlar, akciğer kanserli hastaların eritrositlerinde antioksidan enzim aktivitelerinde yetmezlik olduğu fikrini vermektedir. Bu da oksidatif stres ve hücresel hasarın artışına neden olmaktadır. Kanseröz yapılardaki DNA değişiklikleri buna örnek verilebilir. Eritrositler akciğer kanserinde oksidan/antioksidan değişikliklerin göstergesi olabilir. Akciğer kanserli ve pnömonili hasta grupları arasında NO ile SOD ve MDA ile SOD arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.