International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 1 Page(s): 018-028
YÜKSEK GRADE’Lİ BEYİN TÜMÖRÜ TANISIYLA RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME

Evrim TUNÇ1, Diclehan ÜNSAL1, Ayşen S. ÖZTÜRK1, Petek TATER1, Müge AKMANSU1, Yücel PAK1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: Beyin tümörü, Yüksek grade, Radyoterapi, Prognoz
Yüksek grade’li beyin tümörü tanılı olgularımızın özellikleri ve uygulanan tedavi etkinliği değerlendirilmiştir. 1998- 2003 yılları arasında yüksek gradeli beyin tümörü olan 80 hastaya radyoterapi uygulanmıştır. Kırk sekiz hasta total eksizyon, 32 hasta subtotal eksizyon veya biyopsi sonrası radyoterapi için refere edilmiştir. Radyoterapi konvansiyonel fraksiyonasyonda uygulanmıştır. Subtotal eksizyon sonrası radyoterapi uygulanan olgularda 10.00±0.54 ay ve total eksizyon sonrası radyoterapi uygulananlarda 15.27±4.24 aylık medyan genel sağkalım tespit edildi (p=0.0106). Tek değişkenli analizlerde yaş (p= 0.0198), histopatolojik tanı (p= 0.0001) ve cerrahi genişliği (p= 0.0279) istatiksel anlamlı değişkenler ve Karnofski Performans Statusu (KPS) (p= 0.0518) anlamlılığa yakın değişken iken çok değişkenli analizlerde KPS (p= 0.0040), histopatolojik tanı (p= 0.0001) ve cerrahi genişliğinin (p= 0.0344) sağkalım üzerinde etkili anlamlı değişkenler olarak bulunmuştur. Glioblastoma multiforme tanılı olgularda büyük tümör boyutu ( 5cm) ve ileri yaş arasında bağlantı tespit edildi. Yaptığımız retrospektif analiz sonucunda literatür ile uyumlu olarak KPS, histopatolojik tanı ve cerrahi genişliği önemli prognostik faktörler olarak tespit edildi.