International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 1 Page(s): 057-066
Prognostik Faktörler Işığında Akut Lenfoblastik Lösemi

Emre TEKGUNDUZ1, Muzaffer DEMIR2, Seval AKPINAR3

1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Ankara, TURKEY
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, Edirne, TURKEY
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, TURKEY

Keywords: Akut lenfoblastik lösemi, Prognoz, Risk faktörleri
Akut lenfoblastik lösemi (ALL) hasta alt grupları arasında farklı seyreden biyolojik ve klinik olarak heterojen hastalıklar grubudur. Minimal toksisite ile yüksek kür oranlarının sağlanabilmesi için hasta gruplarına uygun tedavinin belirlenmesinde prognostik faktörlerin tanımlanması önemlidir. Risk sınıflamasının önemli bir diğer hedefi ilk tam yanıt sonrası allojeneik kök hücre naklinden fayda görebilecek çok yüksek nüks riski taşıyan hastaların belirlenmesidir. Klinik parametreler, immunofenotip, sitogenetik, tedavi yanıtı ve minimal rezidüel hastalık günümüzde akut lenfoblastik lösemi hastalarında risk sınıflamasında kullanılan faktörlerdir. Ancak yakın gelecekte risk temelli tedavi üzerine etkisi olabilecek global gen ekspresyon profili, konak farmakodinamiği-farmakokinetiği ve tedavi protokolleri gibi yeni ortaya çıkan parametreler bulunmaktadır. Biz bu derlemede çeşitli prognostik faktörleri ve bunların erişkin ve çocuk ALL hastalarının klinik seyrine etkisini değerlendireceğiz.