International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 1 Page(s): 055-060
Postoperatif Radyoterapi ile Tedavi Edilmiş Sinonazal Reküren Myofibrosarkom

Gonca H. USLU1, Erkan TOPKAN2, Safak ERSOZ3, A. Umit ISIK4

1Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Trabzon, TURKEY
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Adana, TURKEY
3Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Trabzon, TURKEY
4Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Department of Ear-Nose and Throat Diseases, Trabzon, TURKEY

Keywords: Miyofibrosarkoma, Lokal nüks, Sinonazal bölge, Radyoterapi
Sinonazal bölge miyofibrosarkomu erişkin yaşta oldukça nadir görülen bir tümör olup daha önce rapor edilmiş sadece bir vaka bulunmaktadır. Baş-boyun miyofibrosarkomlarının güncel tedavisi tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Ancak, tümörün yerleşim yeri nedeniyle cerrahi bir yandan fonksiyonel ve kozmetik olarak ağır hasarlara sebebiyet verebilmekte, öte yandan negatif cerrahi sınır elde edilmesi oldukça zor olmakta ve dolayısıyla hastalık nüksüne sıklıkla rastlanmaktadır. Literatüre katkıda bulunabilmek amacıyla agresif cerrahi sonrası lokal nüks gösteren ve parsiyel cerrahiyi takiben radyoterapi uygulanan bir diğer primer sinonazal miyofibrosarkomu olgusu takdim edilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu erişkin yaşta tespit edilmiş ikinci sinonazal bölge miyofibrosarkomu olup aynı zamanda literatürde postoperatif radyoterapiyle başarılı bir şekilde tedavi edilmiş ilk olgudur. Bu sonuç postoperatif radyote-rapinin bu hastalık gurubunda lokal kontrolün sağlanmasında etkin bir yöntem olabileceğini işaret etmektedir.