International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 1 Page(s): 027-033
Meme Kanseri Risk Değerlendirmesi: 5000 Olgu

Celalettin EROGLU1, Mehmet Ali ERYILMAZ2, Seher CIVCIK3, Zuhra GURBUZ3

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri, TURKEY
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Konya, TURKEY
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Erken Teşhis-Tarama ve Eğitim Merkezi, Konya, TURKEY

Keywords: Meme kanseri, Risk değerlendirmesi
Bu çalışmada meme kanseri taraması yapılan kadınlarda meme kanseri risk düzeyi tespit edilerek risk faktörlerinin erken tanı için yapılan tarama çalışmalarına katkısı ile bu olgularda meme kanseri saptananların risk düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu çalışma, Kanser Erken Teşhis-Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’ne meme kanseri taraması için başvuran 5000 kadın olgu üzerinde yapıldı. Olgulara Sağlık Bakanlığı’nın meme kanseri riskini değerlendirmek amacıyla önerdiği “Meme Kanseri Risk Değerlendirme Formu” uygulandı. Olguların risk düzeyleri; düşük, orta, yüksek ve en yüksek risk olarak belirlendi. Olguların ortanca yaşı 45 (sınırlar, 18-88) idi. Olguların meme kanseri riskine göre dağılımı; düşük risk düzeyi %94.42 (n= 4721), orta risk düzeyi %4.92 (n= 246), yüksek risk düzeyi %0.38 (n= 19) ve en yüksek risk düzeyi %0.28 (n=14) olarak bulundu. Orta, yüksek ve en yüksek risk düzeyi riskli grup olarak alınarak meme kanseri risk oranı %5.6 (n= 279) olarak saptandı. Risk değerlendirmesi yapılan populasyon içinde meme kanserli 22 olgumuzun %73 (n=16)’inde düşük ve %27 (n=6)’unda orta risk düzeyi gözlendi ve hiçbirinde yüksek risk düzeyi saptanmadı.

Meme kanseri risk değerlendirmesi risk düzeyi hakkında fikir vermekle beraber meme kanseri olma olasılığı için kesin bilgi vermemektedir. Kadınların en önemli bağımsız risk faktörü olan yaşa göre uygun taramaların yapılması gerekmektedir.