International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 4 Page(s): 213-222
Acil Servise Başvuran Kanser Hastalarının Klinik Karakteristikleri ve Bir Yıllık Sağkalımları

Serpil YAYLACI1, Ahmet TOPUZOGLU2, Ozgur KARCIOGLU1

1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, TURKEY
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, TURKEY

Keywords: Onkoloji, Kanser, Sağkalım, Acil
Çalışmanın amacı, acil servise başvuran kanser hastalarının özelliklerinin tanımlanması, yeni tanı kanser olgularının analiz edilmesi ve bir yıllık sağkalımın belirlenmesidir. Üniversite Hastanesi acil servisine bir yıllık zaman diliminde başvuran, malign neoplastik hastalık koduyla kaydedilen yetişkin hastalar, geriye dönük değerlendirildi. Hastaların demografik bilgileri, geliş yakınmaları, bulguları ve sağkalım bilgileri; hastane ve diğer ilgili resmi kayıtlardan ve telefon görüşmeleriyle toplandı.

Örneklemi oluşturan 174 hastadan 29'u acil serviste yeni tanı aldı. Başvuruların %83.4'ü onkoloji ilgiliydi. Acil serviste yeni tanı alan 29 hastanın en sık başvuru nedenleri ağrı (%48) ve dispneydi (%13). Her iki grupta da en sık tutulum akciğerdi. İleri evre kanserler çoğunluğu oluşturuyordu. Bu grup, lokalize kanserli hastalara göre 12.69 kez, bölgesel kanserli olgular ise lokalize kanserlilere göre 7.12 kez daha fazla onkoloji ilgili başvuruda bulunmuştur. Onkoloji ilgili başvuruda bulunan hastaların %83'ü bir yıl içinde ölmüştür. Onkoloji ilgili başvurusu olanların, erkeklerin, uzak evre kanserli olguların bir yıllık sağkalım süreleri daha kısadır.

Kanser olguları acil servise sıklıkla ileri evre hastalığa bağlı ağrı ve dispne nedeniyle başvurmaktadır. Acil tıp hekim