International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 4 Page(s): 195-204
Philadelphia Pozitif Lösemi Hastalarında Dasatinib Tedavisinin Retrospektif Değerlendirilmesi: 16 Aylık Ulusal Deneyim

Güray SAYDAM1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Yesim TEMIZ3, Teoman SOYSAL4, Gulsan SUCAK5, Murat TOMBULOGLU1, Hakan OZDOGU6, Selim YAVUZ7, Abdullah ALTINTAS8, Gulsum OZET9, Zafer GULBAS10, Burhan FERHANOGLU4, Osman ILHAN11

1Ege University Faculty of Medicine Department of Hematology, İzmir, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Hematology, Ankara, TURKEY
3BMS Pharmaceutical Company, Medical Department, Istanbul, TURKEY
4Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine Department of Hematology, Istanbul, TURKEY
5Gazi University Faculty of Medicine Department of Hematology, Ankara, TURKEY
6Baskent University Faculty of Medicine Department of Hematology, Adana, TURKEY
7Istanbul University Faculty of Medicine Department of Hematology, Istanbul, TURKEY
8Dicle University Faculty of Medicine Department of Hematology, Diyarbakır, TURKEY
9Ankara Numune Hospital Division of Hematology, Ankara, TURKEY
10Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Hematology, Tokat, TURKEY
11Ankara University Faculty of Medicine Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Dasatinib, İnsani amaçlı ilaca erken erişim programı, Philadelphia pozitif lösemi, KML
Bu retrospektif çalışmada 114 KML hastasında ortalama tedavi süresi 7.94±4.53 aydı. Hastalar arasında hastalık durum dağılımı %78.1 kronik, %7.9 hızlanmış, %14 blastik faz şeklinde idi. Kronik, hızlanmış ve blastik fazlarda son imatinib dozları sırası ile 609.72±171.29, 714.29±106.90 ve 569.23±160.13 idi. Kronik ve hızlanmış fazlarda tam hematolojik cevap sırası ile %66.3 ve %44.4 olarak bulundu. Moleküler cevap RT-PCR’da bcr/abl transcript seviyeleri ile değerlenmişti. Tam moleküler cevap kronik fazda %27.0, hızlanmış fazda %11.1 ve blastik fazda %18.8 idi. Toplam 99 hastanın 77’si (%77.8) hayatta kalmıştı. Kaplan-Meier sağkalım analizinde 99 hastanın 16. ay genel sağkalım değeri %78 idi. Hastaların %69.2’sinde advers olay bildirilmezken, hastalık ilerlemesi ve evre 1-2 miyelosupresyon en sık bildirilmiş olan advers olaylardı. Hastaların çoğu tam hematolojik cevaba sahipti. Buna göre, dasatinib tedavisinin iyi tolere edildiği ve çoğunlukla hafif yan etkilerle birlikte olumlu çıktılar sağladığı söylenebilir.