International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 3 Page(s): 184-184
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi

Ilhan OZTOP

Dokuz Eylul Universitesi, Onkoloji Enstitusu, Izmir, TURKEY

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Hedefe yönelik tedavi
Son yıllarda hedefe yönelik ajanların kullanıma girmesiyle küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)’nin medikal tedavisi konvansiyonel tedaviden hedefe yönelik tedavilere doğru bir değişim göstermiştir. Bugüne kadar ileri evre KHDAK tedavisinde dört hedefe yönelik ajan (gefitinib, erlotinib, setuksimab ve bevasizumab) randomize çalışmalarda araştırılmıştır. Seçilmemiş hasta gruplarında epidermal büyüme faktörü (EGFR) tirozin kinaz inhibitörü (TKI) ile %10 dolayında yanıt oranı elde edilmiştir. Bu nedenle bu ajanlardan daha fazla yarar gören hasta grupları araştırılmış ve spesifik alt gruplarda gerek ilk sıra gerekse ikinci sıra tedavilerle daha yüksek yanıt oranı ve sağkalım süreleri elde edilmiştir. Bir anti-EGFR monoklonal antikor olan setuksimab ile yapılan randomize çalışmada ise, ileri evre KHDAK’li hastalarda ilk sıra tedavide setuksimabın cisplatin/vinorelbin kombinasyonuna eklenmesinin, histolojik alt tip ayrımı olmaksızın sağkalım avantajı sağladığı gösterilmiştir. İki randomize faz III çalışmada ise bir anti-anjiyogenik ajan olan bevasizumabın karboplatin/paklitaksel ve cisplatin/gemsitabin kombinasyonlarına eklenmesinin etkinliği araştırılmış, bunlardan ilkinde hem progresyonsuz sağkalım hem de genel sağkalımda anlamlı artış elde edilirken, ikincisinde avantaj progresyonsuz sağkalım ile sınırlı kalmıştır. Son yıllarda belirli hasta gruplarında EGFR-TKI ve bevasizumab gibi iki hedefe yönelik ajanın kombine uygulamaları özellikle ilgi odağı haline gelmiştir.