International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 3 Page(s): 134-139
Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P450 (CYP2C9 ve CYP2C19) Genetik Polimorfizm Sıklığı

Murat BUYUKDOGAN1, M. Cem BORUBAN2, Mehmet ARTAC2, Sennur DEMIREL3

1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, Konya, TURKEY
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tibbi Onkoloji Bilim Dalı, Konya, TURKEY
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Konya, TURKEY

Keywords: Kolorektal kanser, Sitokrom P450, CYP2C9, CYP2C19 gen Polimorfizmi, Asbest
Özellikle gelişmiş ülkelerin önemli sağlık sorunlarından biri olan kolorektal kanserler, genetik ve çevresel faktörlerin katkılarıyla gelişen multifaktöriyel bir hastalıktır. Bu vaka kontrol çalışmasında kolorektal karsinoma ile CYP2C2 alt gurubunun bir üyesi olan endojen ve eksojen maddelerin karsinojenlerin ve ilaçların metabolizmasında önemli rol alan CYP2C9 ve CYP2C19 gen polimorfizmini ve aynı zamanda sigara, alkol, ailede kanser hikayesi, asbestoz maruziyeti gibi risk faktörlerini araştırdık.

Çalışmaya ailesinde kanser hikayesi olmayan 85 sağlıklı gönüllü ile Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji ve Genel Cerrahi kliniklerine başvuran klinik ve histopatolojik olarak çoğunluğu adenokarsinom olan kolorektal kanserli 85 hasta alındı. CYP2C9 ve CYP2C19 genlerinin heterozigot ve mutant genotiplerini belirlemek için CYP2C9*2, CYP2C9*3 ve CYP2C19*2, CYP2C19*3 mutasyon saptama kitleri Light Cycler Real Time Polymerase Chain Reaction ile kullanıldı. Sonuçlar vaka ve kontrol guruplarında istatistiksel olarak karşılaştırıldı ve hesaplanan odds oranları kullanıldı.

Kolorektal karsinomdaki risk faktörleri ve CYP2C9*2, CYP2C9*3 ve CYP2C19*2, CYP2C19*3 genlerinin polimorfik genotip sıklıklarının araştırıldığı bu vaka kontrol çalışmasında; kolorektal kanserli hastalar ve kontrol gurubu arasında anlamlı fark saptanamadı. (p > 0.05). Kolorektal kanserli hastalarda beyaz toprağa maruz kalanların oranı anlamlı oranda (p < 0.05) yüksek bulundu ve beyaz toprağın kolorektal kanser için bir risk faktörü olabileceği düşünüldü.