International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 2 Page(s): 082-087
Kardiyak Cerrahi Sonrası CA 125 Belirtecinin Kullanımı

R. Oktay PEKER1, Tülay T PEKER2, Ercan VAROL3, Mehmet ÖZAYDIN3, Şenol GÜLMEN1, Osman GÖKALP4, Savaş KAYA5, Şahin KAPAN1, Doğan ERDOĞAN3, Recep SÜTÇÜ6, Ahmet ÖCAL1

1Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Reanimation
3Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Isparta
4Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pharmacology
5Dicle University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology and Genetics, Diyarbakır
6Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Isparta, TURKEY

Keywords: Tümör belirteci CA125, Kalp Cerrahisi, Kardiyopulmoner Baypass
Bir tümör belirteci olarak bilinen CA 125’in, malign hastalıkların yanısıra kalp yetmezliği gibi bazı benign durumlarda da yükseldiği bildirilmiştir. Kalp cerrahisi sistemik iltihabi bir cevap oluşturur. Çalışmamızda kardiyopulmoner bypass kullanılarak gerçekleştirilen kalp cerrahisinde plazma CA125 düzeylerindeki değişimleri araştırdık. Koroner baypass veya kapak cerrahisi planlanan ve yaş ortalaması 54.7 olan 39 hasta çalışmaya prospektif olarak dahil edildi. Preoperatif dönemde, postoperatif 1. ve 7. günlerde plazma CA 125 seviyesi için kan örnekleri alındı. Preoperatif dönem ve postoperatif 1. günde CA 125 düzeyleri benzer bulundu (5.26 [6.89] U/ml’ye 5.74 [4.54] U/ml). Postoperatif 7. günde ise bazal düzeylere göre anlamlı olarak yükseldi (42.1 [34] Ü/ml, p < 0.0001). CA125 seviyelerinde kapak cerrahisi yapılan hastalarda koroner cerrahisi geçiren hastalara göre daha belirgin artış tespit edildi. CA 125, malign hastalıkların teşhis ve takibinde güvenilir bir tümör belirteci olmakla birlikte, yüksek CA 125 tespit edilen hastalarda yakın zamanda kardiyopulmoner baypass kullanılarak geçirilmiş kalp cerrahisi sorgulanmalıdır.