International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 2 Page(s): 069-074
Çocukluk Çağı Akut Lösemi ve Hodgkin-Dışı Lenfoma Hastalarında Sistatin-C’nin Nefrotoksisiteyi Değerlendirmedeki Önemi

Ekrem ÜNAL1, Ümran ÇALIŞKAN2, Yavuz KÖKSAL3

1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Konya, TÜRKİYE

Keywords: Çocukluk çağı kanserleri, Kemoterapi, Nefrotoksisite, Sistatin-C
Kanserli çocuklarda böbrek işlevlerini doğru olarak yansıtacak ve basit bir şekilde uygulanabilecek yöntem arayışı sürmektedir. Kliniğimizde takip ve tedavi edilen akut lenfoblastik lösemi (AML), akut miyeloid lösemi (AML) ve Hodgkin-dışı lenfoma (HDL) hastalarında tedavileri süresince nefrotoksisite sıklığı ve sistatin-C ile nefrotoksisite arasındaki ilişki araştırıldı. Yaşları 1,5 ile 16 yaş arasında değişen (ortanca yaş, 10 yıl) toplam 27 hastanın tedavi sürelerince üç ayrı zamanda serum üre, kreatinin, sistatin-C değerleri ve boya göre hesaplanmış kreatinin klerensleri kaydedildi. Hastaların 20’si erkek (%74), 7’si kız (%26) idi. Çalışmaya kabul edilen hastaların 13’ü ALL (%48.1), 8’i AML (%29.6) ve 6’sı HDL (%22.3) idi. Sistatin C değerlerinin ortalaması sırasıyla 0.77±0.3 mg/l, 0.86±0.55 mg/l ve 0.81±0.3 mg/l olarak bulundu. Tedavini ilerleyen dönemlerindeki serum üre, sistatin-C ve kreatinin klerens değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik saptanmadı. Çalışmaya kabul edilen hastalarda kullanılan ilaçlar ile ciddi böbrek bozukluğu görülmedi. Sistatin-C glomerüler filtrasyon hızını göstermede yüksek duyarlılık ve özgüllük değerlerine sahiptir. Bundan dolayı özellikle idrar toplamasında sorun olan çocuk hastalarda glomerüler filtrasyon hızının iyi bir göstergesi olarak kullanılabilinir.