International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 048-052
Prebubertal Dönemde Palpe Edilemeyen Testiküler Tümörlerin Tanısında Skrotal Ultrasonografinin Yeri

Vural KESİK1, Ayhan ABACI2, Ediz YEŞİLKAYA2, Bülent KURT3, Sebahattin VURUCU4, Turan TUNÇ4

1Gülhane Military Medical Academy, Department of Pediatric Oncology, ANKARA
2Gülhane Military Medical Academy, Department of Pediatric Endocrinology, ANKARA
3Gülhane Military Medical Academy, Department of Pathology, ANKARA
4Gülhane Military Medical Academy, Department of Pediatrics, ANKARA

Keywords: Erken puberte, Leydig hücreli tümör, Ultrasonografi
Dört yaş 6 aylık erkek hasta büyümede hızlanma, sık penil ereksiyon, peniste büyüme ve pubik kıllanma şikayetleri ile başvurdu. Testis büyüklükleri prepubertal, simetrik ve bilateral palpe edilebilir olmasına karşın yapılan skrotal ultrasonografide sol testiste kitle tespit edildi. Sol orşiektomi yapıldı ve Leydig hücreli tümör olduğu tespit edildi. Bu makalede, testislerde ele gelen bir kitlenin olmadığı ve testislerin bilateral simetrik olarak palpe edildiği yalancı erken puberteli olgularda, skrotal ultrasonografinin tanıda ne kadar önemli olduğu vurgulanmıştır.